• Els van den Hooff

't Blef Kuilenbûrgs

Anders he'k inspiraosie genôg veur de kollem mûr deuze keer wouknie vadder denke dan de blûdjies aon de strûkkies. Ik zat memme oge dich in de zon en vulde de warreme zonnestraole waordamme zo nûr verlangde. Inens voelde ik wa ôp me arrem kriebele, ik doch daddet 'n vlieg was dus innen reflex vègde ikkem geschrôkke weg en…toen bleek da'k 'n oojefoojekokkie te graoze ha genome. Ah, wa arreg, messchien hakkem wel 'n putjie gebroke? Hoe zouwet toch kômme dawwe 'n hèkel hebbe aon 'n blauwe spekvlieg - mûr 'n hômmel vertederd bekijke astie honing ût onze blômmechies hûl? Ennen oojefoojekokkie kan al heulemaól niks verkeerd doen.

Ik he veul gesnoeid, 'n nait wit roossie geput 'ennik zag daddet goed was' (Nou gûk iedere dag kijke oftie nognie ûtlôp want zo bink)

Alle ofval kon imme greune conteener en vwallah: alles ôp orde. Ik bin nog steeds blij mette 'ofvalscheiding' diemme hebbe. Vroeger stonde der ouwe waskètels, kratte of teilties langs de straote. 't Wasnie ôm aon te zien want de hellef leeter nûs deur de honde die toen nog vrij los liepe en alles derût sleurde aster wa vleesofval in zat. Laoter kwamme de collectieve, klàne ijzere vûllesbakke medden vas deksel, wa al 'n verbètering was, ennou izzet heulemaol perfek, al mutteme der wel mûndeleks € 36 veur betaole.

Eerwaorde Dominee den Butter gû nûr Rijnsburg, de minse zallenem misse, veural de prèke die altijd zo'n inspiraosie waore. Der kwamme veul mins ôppet ofscheidsfees me mooie toespraokies en waor Ria den Hartog der mooie gedich veurdroeg. En Rijnsburg kan zenàge gelukkeg prijze…

Me nàje buuman Jelmer houw gin knijne mûr roofvogels, ôk hettie mooie uile diemme aonkeke toddakter verlège van wier, fjoeoe, ik voel me beveurrech dakter nûs wun.

Ikkannet tochnie laote te zegge dakmenàge zó arregerde aon Jeroen Pauw en ze gaste, toen ôp 3 april George van Houts goed gedokemeteerde dinge vertelde over 9-11 ennôk foto's en fillems liet zien over 't gemannepuleerde gebeurde in NY. Alles was ofgesproke in de studio mûr…de crusiaole ofgesproke foto wier NIE getoond, wél 'n andere! En dan die smaolende 'lichaomstaol' van allemaol, beschaomend. Wa sijn di veur rotstrèke, mag de waorheid wééris nie gezeet worde in ons landjie waor de 'wijze' minse alle vingers in de pap hebbe, ôk wanneer ze totaol gin verstand hebbe van feite? Bah, wadden egoos!

(Kek gewoon ôp internet minse, dan vein je die waorhede ôk állemaol)

Ennou muk effe ûtspettere…zuch…

Els