't Blèf Kuilenbûrgs

Wadden zomer, zo mûr inens 25 graode, daor mosteme aon wenne. Alles in de tuine mok nou 'n groeispurt mee en das mooi ôm te zien. Me seringe bloeie en geure daddet 'n lieve lus is, alle roze maoke al knoppe en wor alles ôk wolleger langs de Lek en graskante.

Alle heftege vieringe zijn weer achter de rug en Pieter Aafjes broch 'n prachteg concert, ôk mooie veurdrachte in de karrek emme vergète nóót de minse die stierreve veur ons in de oorlog. Ik zal nie zegge 'da noot meer' want 't is nog steeds aon de gang en bèter maoke kanneme alleneg onzàge, da wete me!!

Deuze wèk is Arie in Canada overleeje die me oudste breur was, 95 jaor wiertie en hai vertrôk nûr da varre land in 1951 waor daddet vul bèter was dan hierzo. Wa hekkem de erste jaore gemis, de schik diemme laoter hadde aon de tillefoon, zen bezoekies aon Kuilenbûrg…..overal hange annekdotes aon en zellefs nou geniet ik van alle weerziens dietie in die andere sfeer he magge meemaoke. Hij was heul arreg katteliek en dawwazzaltijd leuk ôm over te stechelen ômda iedereen vrij is ôm te gelove wattiewil. Ik zit nie aon 'n 'geloof' vas want da beknot je vrije wil met al die wetjies. De vrije wil dieme állemaol krege en waor datte karreke gauw de 10 gebooje teugenover zette…da stû dus haoks ôp mekaor hé, Ohw! Wasse al nie deeje ôm de minse in de hand te houwe en veural bang te maoke mette 'toorn van God' (kwaoleke zaok)

Afijn, over geloof mujje nie dibbetere, laoteme van de zomer geniete en alles watter bloei in de tuine weer ôp ons in lûtte warreke. Wie die blômmechies kan maoke….(je wit wa Joop zou zegge: 'ik kan nog gin kip maoke, al kreggik de vère kedo)

Ik zoch collegao Klaas Drupsteen ôp in zen mooie drankwinkel, de winkel waor Jan v. Riebeeck trots ôp kan zijn en daorbij schreftie ôk iedere wèk in de CC wasse klante hum toevertrouwe, de aonwins veur ons stadjie!

Nou gû onze borregemeester ons verlaote en geniete van vrije tijd. 't Lijk mijn leuk ôm me hand ôp te stéke nûr de edelachbaore astie in zen tuintjie stûtte spitte, stekkies mettem ûttewissel en hum onderdehand 't zweet of te zien vège…das heul wa anders as in ze mooie pak mette haomer ôp de toffel te slaon. Me zijn blij dasse nie gaon verhuize…en wie damme dán krijge????

Nou worret ôk weer spannend of Clinton of Trump innet witte huis zel kômme, lache hé, we kanne nog wa meemaoke in de wèreld.

't Wielrenne en voetballe beheers ôk de TV, al zel Arie wel leukere dinge te zien hebbe nou…

Frank hek al daoge nie bekeke mûr in ieder geval is golf speule in China nou nie langer 'n misdaad en dazzen pak vamme hart…

Els