• ccarstadskantoor2.jpg
    Stadskantoor

    Janus Visser/BDU

B en W spint van tevredenheid over laatste begroting

CULEMBORG Het college van B en W van de gemeente Culemborg heeft zijn laatste begroting van deze raadsperiode vastgesteld. In een tijd van bezuinigingen en economische crisis heeft het college de koers uit het coalitieakkoord "Samen werken aan Culemborg" vastgehouden zonder lastenverhogingen voor de inwoners.

Burgerinitiatieven en de nieuwe rol van de gemeente als verbinder tussen partijen en initiatieven zijn volgens de gemeente uitingen van 'een vitale Culemborgse samenleving'. Ook is er een digitaal stappenplan ontwikkeld om inwoners te helpen van idee tot uitvoering te komen: www.ikhebeenideevoorculemborg.nl. Daarnaast zijn er grote stappen gezet op het gebied van bewonersparticipatie, de aanpak van multiprobleemgezinnen, het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid en het bieden van kansen op het gebied van onderwijs en werk.

OVERSCHOT VAN HALF MILJOEN De financiële positie van de gemeente Culemborg is op dit moment gezond. Bijna alle bezuinigingen zijn gerealiseerd en het meerjarenperspectief is tot en met 2021 positief. De begroting is daarmee structureel in evenwicht. Het college adviseert de raad om het overschot (circa 500.000,- euro) van deze begroting in stand te houden voor de nieuwe gemeenteraad.

De veranderingen in het sociaal domein zijn volgens het college goed verlopen. Inwoners en organisaties zijn meer vertrouwd met de nieuwe aanpak. Uit onderzoek blijkt dat inwoners tevreden zijn over de hulp die ze krijgen. ,,Als gemeente blijven we kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Dat doen we samen met onze partners in het sociale domein. In 2018 geven we het onderwerp 'rondkomen' extra aandacht door met verschillende partijen in de stad een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen. Daarnaast gaan we de ontwikkelagenda voor vrijwillige zorg en welzijn verder vormgeven."

ACCENTEN Het college stelt de volgende accenten te hebben gelegd: ,,We hebben in samenwerking met inwoners en ondernemers een Binnenstadsvisie en een Ondernemersvisie opgesteld. De daaruit voortvloeiende plannen zijn volop in uitvoering. In 2018 voeren we het actieplan binnenstad verder uit, actualiseren we het horeca-, detailhandel- en evenementenbeleid en realiseren we glasvezel in het buitengebied. In de stad is veel kennis, kunde en ervaring op allerlei terrein voorhanden. Daarom gaat de gemeente in 2018 nog meer co-creëren met inwoners, bedrijven en organisaties. We beginnen met het maken van een stadsvisie waarin bewoners, ondernemers en andere betrokkenen van de stad samen onderzoeken en benoemen wat de identiteit van Culemborg is."

KLIMAATNEUTRAAL Op het gebied van duurzaamheid werkt het college aan een klimaatneutraal Culemborg. Initiatieven op dit gebied kunnen een beroep doen op het duurzaamheidsfonds. ,,In 2018 geven we uitvoering aan de lokale duurzaamheidsagenda en windvisie. Daarnaast ontwikkelen we samen met de andere gemeenten in Rivierenland een energievisie en bijbehorende routekaart.

Ook jongeren hebben onze aandacht. De aandacht voor de doelgroep is natuurlijk breed: het gaat om jeugdzorg, jeugdbeleid, onderwijs, de arbeidsmarkt voor jongeren, talentontwikkeling. "Zichtbaar", "kansrijk" en "goed in je vel" zijn de kernwoorden voor het gesprek dat met professionals en de samenleving wordt gevoerd. Zo komt er een jongerencoach die individuele jongeren kan begeleiden. Ook wordt er gewerkt aan het versterken en verbeteren van de ontmoetings- en activiteitenruimte voor jongeren vanuit het jongerenwerk."

BEHANDELWIJZE BEGROTING De behandelwijze van de begroting in gemeenteraad en raadscommissies verloopt als volgt: op donderdag 12 oktober buigen de raadsleden zich over de begroting en najaarsrapportage tijdens de commissiebehandeling. Maandag 30 oktober staat de raadsvergadering in het teken van de algemene beschouwingen over de Begroting 2018 en het indienen van moties en amendementen. Op donderdag 2 november vindt het afrondende debat tussen de raad en het college plaats, besluit de raad over ingediende moties en amendementen en stelt de raad de begroting en de belastingverordeningen voor 2018 vast.

Alle vergaderingen over de begroting zijn live te volgen en achteraf terugkijken via http://culemborg.raadsinformatie.nl. Ook de agenda's en stukken van de vergaderingen zijn op deze website te vinden.