• ccarstadskantoor2.jpg Stadskantoor

    Janus Visser

Bijdrageregeling internationale duurzame ontwikkeling

CULEMBORG Het college van B&W van de gemeente Culemborg heeft de Bijdrageregeling internationale duurzame ontwikkeling vastgesteld. Daarmee ondersteunt het college projecten en activiteiten die bijdragen aan het halen van duurzame ontwikkelingsdoelen, zoals bestrijding van armoede, in delen van de wereld waar hulp hard nodig is. De regeling loopt tot en met 31 december 2018, elk jaar is €25.000,- beschikbaar.

Wethouder Joost Reus verwoordt het als volgt: ,,Culemborg is met bijna honderd nationaliteiten een wereldstad en Culemborgers zijn ook wereldburgers. We hopen met deze bijdrageregeling niet alleen een positief effect te sorteren in landen die het hard nodig hebben. Maar ook ervoor te zorgen dat onze inwoners zich nog meer bewust worden van het feit dat onze manier van leven effect heeft op andere plekken in de wereld. Het uiteindelijk doel is dat we met deze activiteiten vanuit Culemborg een steentje bijdragen aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zoals het uitbannen van honger en armoede, het tegengaan van ongelijkheid binnen en tussen landen en het bevorderen van duurzame economische groei. Bewustwording alleen is dus niet genoeg. Het gaat ook om acties die daarop volgen."

De bijdrageregeling vloeit voort uit het beleidsplan Internationale Duurzame Ontwikkeling. Op basis daarvan heeft het college van B&W een adviescommissie samengesteld. In samenspraak met deze commissie zijn de criteria voor de toekenning van een bijdrage aan een project vastgesteld. Zo moet de activiteit een directe relatie hebben met Culemborg en de activiteit moet inwoners van Culemborg aanzetten om bijvoorbeeld bewustere keuzes te maken op gebied van duurzame ontwikkeling. Samenwerking tussen organisaties is een pre, net als het betrekken van jongeren en migrantengemeenschappen. Toewijzing van bijdragen gebeurt door het college op voordracht van de adviescommissie.

Meer informatie over het beleid van de gemeente en de bijdrageregeling staat op www.culemborg.nl/wonen en leven/internationale samenwerking.