• De nieuwe raadsleden van Culemborg

    Kees de Winter

Bleker adviseert breed raadsakkoord

CULEMBORG Onafhankelijk informateur Roelof Bleker adviseert de gemeenteraad in zijn rapport om in de vorm van een breed raadsakkoord samen te werken. Een breed raadsakkoord is volgens Bleker de basis voor de samenwerking met de stad, voor het vernieuwen van de lokale democratie en voor keer op keer een kritisch en inhoudelijke kijk op dossiers. Een wens van de fracties.

door Brigitte Vergouwen

In opdracht van de raad heeft Bleker naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen gesproken met de verschillende fracties over de mogelijke samenwerkingsvormen voor de komende bestuursperiode. In zijn rapport geeft hij naast zijn advies voor een breed raadsakkoord ook een tweetal opties voor de selectie van de wethouders. Of door een college te vormen op initiatief van de grootste partij of door een meer open selectieprocedure met bijvoorbeeld een profielschets voor de wethouders, waarbij (alle) partijen de mogelijkheid krijgen om hier kandidaten voor aan te leveren.

RAADSAKKOORD In een raadsakkoord legt de raad die zaken vast waar de partijen het in grote lijnen over eens zijn. Het college van B en W voert deze zaken uit, waarbij de raad haar controlerende taak behoudt. Denk aan het Sociaal Domein, mogelijk veiligheid en de aanpak van het klimaatprobleem.

Naar andere, complexere zaken wordt eerst onderzoek gedaan, zoals de stadsvisie, de omgevingsvisie, verkeersveiligheid en mobiliteit, de Redichemsche Waard, Parijsch en de samenwerking binnen de regio. Over thema's waarover de raad niets afspreekt, wordt in de raadvergaderingen gestemd, waarbij behoud van politieke identiteit mogelijk is. Het college van B en W is in deze samenwerking een vertegenwoordiging van de gehele raad.

TIJDSPLANNING Onder leiding van een externe procesbegeleider kan de raad naar verwachting op 17 mei tot een raadsakkoord komen. Op 31 mei kan dan een nieuw college benoemd worden. In de raadsvergadering van maandag 16 april besluit de raad over vervolgstappen.