• Koen van Weel

Culemborg energieneutraal in 2040

CULEMBORG Culemborg moet in 2040 energieneutraal zijn. Dat is de ambitie die het college van B en W van de gemeente Culemborg heeft uitgesproken in de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid. Ook heeft het college tussendoelen geformuleerd voor de komende tien jaar en maatregelen beschreven die nodig zijn om de doelstellingen te halen. Na de zomervakantie wordt de duurzaamheidsagenda in de gemeenteraad besproken.

Culemborg voorziet op dit moment voor 5% in de eigen energievoorziening. Dit moet de komende jaren in stappen groeien naar 23% in 2026 en 100% in 2040. Het college heeft voor het vaststellen van de doelstellingen gebruik gemaakt van een rapport dat door eigen bewoners is gemaakt. Hierin zijn verschillende scenario's doorgerekend. Wethouder Reus: ,,Uit deze berekeningen blijkt dat we alles uit de kast moeten halen om energieneutraal te worden en dat we de medewerking en inspanning nodig hebben van alle inwoners, bedrijven en organisaties."

Om energieneutraal te worden moet de komende jaren veel worden bespaard op het energieverbruik en er moet gebruik worden gemaakt van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind en zon. Ook moeten er alternatieven voor aardgas worden ontwikkeld, zoals warmtepompen en geothermie. Reus: ,,Dat het een grote opgave is, blijkt uit de getallen. Om energieneutraal te worden, moeten we 10.000 huizen voorzien van zonnepanelen en warmtepompen en zullen er in 2040 10.000 elektrische auto's in Culemborg moeten rondrijden."

Om de doelstellingen te halen, werkt de gemeente samen met de energiecoöperatie Vrijstad Energie die bewoners en bedrijven informeert over mogelijke energiemaatregelen. Ook stimuleert de gemeente inwoners om zelf met duurzaamheidsprojecten te komen. Verder heeft de gemeente een duurzaamheidslening ingesteld, waar veel gebruik van wordt gemaakt. Over enkele weken wordt ook de windvisie vastgesteld, waarin de randvoorwaarden

voor extra windmolens worden bepaald.

Na het zomerreces bespreekt de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda en neemt een besluit over de doelstellingen en maatregelen.