Culemborg stelt Mantelzorgcompliment in

CULEMBORG Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering voor mantelzorgers. Het college van B en W van de gemeente Culemborg heeft besloten daarvoor een financieel Mantelzorgcompliment in te stellen. Culemborg sluit daarmee zoveel mogelijk aan bij de landelijke regeling voor het Mantelzorgcompliment die tot en met 2014 bestond.

Wethouder Joost Reus: ,,Zorgvragers kunnen dit compliment uitdelen aan een van hun mantelzorgers, als blijk van waardering voor hun inzet. Hoewel mantelzorgers hun zorgtaken vaak als vanzelfsprekend zien en met liefde doen, is het goed stil te staan bij de impact die de dagelijkse zorg voor een familielid heeft op het persoonlijke leven van mantelzorgers. We proberen mantelzorgers dan ook zoveel mogelijk te ondersteunen. Zo is er het Steunpunt Mantelzorg Culemborg, waar alle mantelzorgers terechtkunnen voor vragen en begeleiding. Ook organiseren we elk jaar een high tea voor de Culemborgse mantelzorgers."

NOODZAKELIJKE ZORG Mantelzorg is iets wat de mantelzorger 'overkomt'. Iemand in de naaste (familie)kring heeft of krijgt een beperking waardoor er meer dan gebruikelijke hulp moet worden geboden voor het dagelijks functioneren of laten deelnemen aan de samenleving van deze persoon. Het is geen vrije keus en het is geen vrijwilligerswerk; het gaat vaak om noodzakelijke zorg die, als de mantelzorger die niet zou verlenen, door een professional zou moeten worden geboden.

Een zelfstandig wonende zorgvrager (cliënt) in Culemborg en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger kan gedurende 2015 één aanvraag doen voor een financieel compliment, ter hoogte van € 125,00 voor één mantelzorger. Een mantelzorger mag ook maar één compliment ontvangen. Deze mantelzorger levert langdurige, minstens een jaar, intensieve zorg en begeleiding, gemiddeld 8 uur of meer per week, aan de zorgvrager. Het college van B en W van de gemeente Culemborg heeft een aanvraagformulier vastgesteld dat kan worden verkregen en ingediend bij het Steunpunt Mantelzorg. Het Steunpunt Mantelzorg handelt de aanvraag af. Ook de sociale wijkteams, de wijkverpleegkundigen, professionals rondom dagbesteding en de formulierenbrigade zijn op de hoogte van de regeling en kunnen zo nodig zorgvragers (cliënten) helpen bij het indienen van de aanvraag.

De werkwijze voor het toekennen van een mantelzorgcompliment is besproken met de Wmo-raad en het Steunpunt Mantelzorg. Omdat het hier om een nieuwe verantwoordelijkheid en nieuwe regeling gaat, wordt de regeling geëvalueerd voordat eind 2015 besloten wordt hoe de regeling in 2016 wordt voortgezet.