• Momenteel krijgen de huidige windmolens bij Culemborg een poetsbeurt

    Rias Immink

Culemborg stelt Windvisie vast

CULEMBORG Het college van B en W van de gemeente Culemborg heeft de Windvisie Culemborg vastgesteld. Hierin staan de voorwaarden waaronder het college wil meewerken aan de plaatsing van nieuwe windmolens. Zo vindt het college dat er sprake moet zijn van een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten waardoor het draagvlak om windmolens te realiseren kan toenemen. Daarnaast vindt het college dat inwoners van Culemborg voor minimaal 50 % eigenaar moeten kunnen worden van de nieuwe windmolens.

Het college van B en W heeft in april de ontwerp-Windvisie vastgesteld, nadat er verschillende bijeenkomsten zijn gehouden en gesprekken zijn gevoerd met omwonenden en belangenorganisaties. Naar aanleiding van de ontwerp-Windvisie heeft de gemeente een groot aantal inspraakreacties ontvangen. De gemeenteraad betrekt deze inspraakreacties bij de behandeling van de Windvisie in november.Ook neemt de gemeenteraad de uitkomsten mee van de gesprekken die op 2 oktober zijn gevoerd met direct betrokkenen. Pas als de gemeenteraad de Windvisie Culemborg heeft vastgesteld, is er sprake van een definitief besluit. De verwachting is dat kort daarna initiatiefnemers met plannen komen voor het daadwerkelijk realiseren van een windpark.

De gemeente Culemborg wil in 2040 energieneutraal zijn. Op dit moment wordt slechts 5% duurzaam opgewekt. Om dit naar 100% te brengen moet er nog veel meer gebeuren. Windmolens leveren een belangrijke bijdrage, naast bijvoorbeeld het isoleren van huizen en het plaatsen van zonnepanelen.