• De huidige windmolens langs de N320

    Martin Smaling
  • De huidige windmolens langs de N320

    Martin Smaling

Culemborg stemt onder voorwaarden in met nieuw windpark

CULEMBORG Het college van B en W van de gemeente Culemborg is van plan om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de ontwikkeling en realisatie van een nieuw windpark in Culemborg. Dat heeft het college op 29 januari  besloten. Met de bestaande windmolens langs de N320 en het windmolenpark dat in Houten is gepland, zullen windmolens een permanent onderdeel van de Culemborgse horizon worden.

Vrijstad Energie en Eneco hebben in het afgelopen jaar verkend of het haalbaar is om binnen de kaders van de Windvisie Culemborg een nieuw windpark te ontwikkelen en realiseren. De initiatiefnemers concluderen dat  het mogelijk is een nieuw windpark te ontwikkelen dat kan voldoen aan de wet- en regelgeving.

Een van de voorwaarden is dat er een Milieueffectrapportage (MER) moet komen. Het onderzoek dat nodig is voor een MER is veelomvattend en kost veel geld. Daarom willen de initiatiefnemers weten of de gemeente bereid is om in principe medewerking te verlenen als de onderzoeken positief uitvallen. Dat voorkomt dat de initiatiefnemers veel investeren in een procedure die bij voorbaat geen kans van slagen heeft. Het college heeft het principeverzoek beoordeeld en is het met de initiatiefnemers eens dat een nieuw windpark tot de mogelijkheden behoort. In de commissievergadering van 14 februari geeft het college een toelichting op het principeverzoek en het vervolgproces.

WINDVISIE IN 2017 VASTGESTELD In 2017 heeft de gemeenteraad de Windvisie Culemborg vastgesteld. Daarin staat onder voorwaarden de realisatie van een nieuw windpark in Culemborg mogelijk is. Zo vindt het college dat er sprake moet zijn van een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten waardoor het draagvlak om windmolens te realiseren kan toenemen. Ook vindt het college dat inwoners van Culemborg voor minimaal 50 % eigenaar moeten kunnen worden van de nieuwe windmolens. De Windvisie is vastgesteld nadat er verschillende bijeenkomsten zijn gehouden en gesprekken zijn gevoerd met omwonenden en belangenorganisaties.

ENERGIENEUTRAAL CULEMBORG De gemeente Culemborg wil in 2040 energieneutraal zijn. Op dit moment wordt slechts 5% duurzaam opgewekt. Om dit naar 100 % te brengen moet er nog veel meer gebeuren. Windmolens leveren een belangrijke bijdrage, naast bijvoorbeeld het isoleren van huizen en het plaatsen van zonnepanelen.