• Theo van Dam - Culemborg

Culemborgers geven Culemborg een 6,7

CULEMBORG Gemiddeld beoordelen inwoners de gemeente Culemborg met een 6,7. Dat blijkt uit de GemeenteBeleidsMonitor 2018 van de gemeente Culemborg. In dit tweejaarlijkse rapport staat wat de Culemborgse bewoners vinden van de leefbaarheid en veiligheid, de sociale kwaliteit en sociale kracht, de openbare ruimte en de voorzieningen in Culemborg. In 2016 scoorde de gemeente gemiddeld een 6,5. Van de 4900 inwoners die een uitnodiging kregen om mee te werken aan het onderzoek, reageerde 31% (in 2016 was dat 35%). In de begroting is een bedrag van 30.000,-- euro opgenomen om gericht acties naar aanleiding van de resultaten te ondernemen.

 

Het leven en wonen in de gemeente Culemborg wordt opnieuw positief beoordeeld. Meer dan 85% van de inwoners waardeert met ruime voldoendes het woonplezier (7,9), de woonomgeving (7,7) en de leefbaarheid (7,6). Het gevoel van veiligheid is licht gestegen (van 6.7 naar 7). De tevredenheid over de nabijheid van voorzieningen is vergeleken met 2016 niet veel veranderd. De tevredenheid over het openbaar vervoer (van 52% naar 56%) en over voorzieningen voor ouderen (van 47% naar 52%) is iets toegenomen. De tevredenheid over de nabijheid van zorgvoorzieningen is juist iets minder dan in 2016 (van 81% naar 77%).

 

Belangrijkste problemen om aan te pakken

Aan inwoners is gevraagd wat zij de belangrijkste problemen vinden om met voorrang aan te pakken. Te hard rijden wordt het meest genoemd (33% van alle inwoners), gevolgd door rommel op straat (19%), hondenpoep (17%) en parkeeroverlast (17%). De verkeersoverlast en vervuiling krijgen opnieuw van de inwoners meer prioriteit dan sociale problemen, zoals bijvoorbeeld het dealen van drugs (13%) of overlast door verwarde personen (10%).

 

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid (te hard rijden, parkeren, agressief verkeersgedrag en geluidsoverlast door verkeer) is voor veel inwoners (nog steeds) een belangrijk probleem om aan te pakken.

De beleving van bewoners over verkeersveiligheid scoort nog steeds lager dan uit fysieke politiecijfers en verkeersmetingen blijkt. De gemeente doet meer aan gedragsveranderende maatregelen, zoals 'smileyborden' dan aan verkeersaanpassingen op straat. Zo zijn educatieprojecten met veilig verkeer Nederland (VVN), bewoners en de scholen opgestart en is meetapparatuur aangeschaft die ook informatie geeft over het verkeersgedrag.

 

Sociale kwaliteit en sociale kracht

De gemiddelde score voor sociale kracht in Culemborg in 2018 is 7,3, dit is een fractie lager dan in 2016 (7,5). De meeste inwoners zijn niet eenzaam en kunnen zich goed zelf redden. De sociale samenhang in de buurt laat de laagste score zien (6,2). Er is wel een duidelijk verschil in de score voor sociale kracht voor hoger opgeleiden (7,7) en lager opgeleiden (6,6).

Een meerderheid van de inwoners die de enquête hebben ingevuld, verrichten betaald werk of zijn zelfstandig ondernemer (62%), ongeveer één op de drie is huisvrouw of huisman (29%) en ruim een kwart is gepensioneerd of met prepensioen (27%). Ongeveer 8% is op zoek naar werk en 7% werkt niet door langdurige ziekte. Circa 60% van de Culemborgers is als vrijwilliger actief (geweest) bij één of meer verenigingen of organisaties. Dat is iets minder dan in 2016 (62%). De meeste vrijwilligers zijn actief bij een sportvereniging (30%).

 

Wijkgerichte aanpak

De uitkomsten van de GemeenteBeleidsMonitor gebruikt de gemeente bij alle relevante plannen en trajecten. Bijvoorbeeld bij verkeersveiligheid en wijkgerichte aanpak. Bij deze aanpak staan de bewoners in de wijk centraal en werken de gemeente, de maatschappelijke partners en de bewoners samen aan verbetering van de woon- en leefomgeving. In Culemborg worden daarvoor de wijkteams ingezet. De gemeente is van mening dat dat nodig blijft, met name in aanpak- en aandachtswijken.

Het rapport GemeenteBeleidsMonitor 2018 staat op de gemeentelijke website onder www.culemborg.nl/gemeentebeleidsmonitor