• Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody

Definitieve beslissing over toekomst Culemborgs zwembad uitgesteld

CULEMBORG Stichting Zwembad Culemborg (SZC) krijgt van de gemeenteraad bijna een maand extra tijd voor het aandragen van een alternatief scenario waarmee zwembad De Waterlinie kan openblijven. Voordat de raad op donderdag 18 juli beslist, moet het plan eerst nog door een externe partij worden getoetst. Mocht de raad het aangedragen scenario afwijzen, krijgen andere partijen de gelegenheid om plannen in te dienen.

door Tanja Moody

Het uitstel is (voorlopig) de beste uitkomst voor de beheerders en gebruikers van het slechts 3,5 jaar oude zwembad. In het raadsvoorstel is sprake van sluiting per 1 juli 2020. Op basis van de scenario studie van Praesentis is gebleken dat een toekomstbestendige, professionele en stabiele exploitatie niet mogelijk is binnen de huidige (financiële) kaders. In alle onderzochte scenario's was de subsidieaanvraag ver boven het beschikbare subsidiebudget van 278.000 euro per jaar. Om directe sluiting tegen te gaan, is via het (aangenomen) raadsvoorstel in ieder geval geregeld dat voor SZC extra krediet beschikbaar komt om nog een jaar te kunnen blijven doorgaan.

Sluiting van een zwembadvoorziening in Culemborg heeft vergaande consequenties. Daarvan is iedereen – het college, de gemeenteraad, de gebruikers - zich sterk bewust. Daarom wil de gemeenteraad SZC extra ruimte geven voor een alternatief plan. Dat mag via aanpassingen van de inhoudelijke kaders, mits goed beargumenteerd en financieel goed onderbouwd. Het amendement om SZC extra ruimte te gunnen, is door alle negen fracties ondertekent. Een unicum (in deze raadsperiode). Daardoor was in de raadsvergadering van 20 juni geen debat meer nodig.

TWEESTAPSRAKET Namens de indieners, legt Daniel Jumelet (CU) uit dat er sprake is van een 'twee-stapsraket'. Mocht het plan niet door de toetsing heen komen of het resultaat valt negatief uit of de raad wijst het af, dan krijgen anderen nog de gelegenheid. Wel moet dan na het zomerreces nog een nieuw proces en bijbehorende tijdlijnen worden vastgesteld. Naar verluidt is SZC echter reeds verregaand met commerciële partijen in gesprek.

Enkele dagen voorafgaand aan 18 juli zal SZC het alternatieve scenario aan de raad presenteren, waarbij de gemeente de extra bijeenkomst faciliteert. SZC heeft haast, opdat de zwemlessen en de rest van het programma na de zomer in september van start kunnen gaan.