• Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody

Eerste pijnpunten formatie zichtbaar

CULEMBORG Vijftig dagen na de raadsverkiezingen van 21 maart zijn na de tussentijdse terugkoppeling van formateur Jan Greeven op maandag 7 mei de eerste pijnpunten zichtbaar. Na zijn verkennende gesprekken met de negen fracties adviseert de formateur om tot juni pas op de plaats te maken en ruimte te bieden aan het raadsakkoord en democratisch akkoord.

door Tanja Moody

Geen van de partijen heeft een andere fractie uitgesloten. Wel zijn er voorkeuren en is er meer en minder vertrouwen in andere partijen. Een wethouder moet dualer gaan werken, geen deel meer uitmaken van de eigen fractie en zich dienstbaar opstellen voor alle fracties. Daarnaast zal het nieuwe college bestaan uit vier parttime wethouders, samen ongeveer 3,2 fte. Zes fracties, namelijk PvdA, CDA, Culemborg van Nu, VVD, GroenLinks en CU, hebben een kandidaat-wethouder voorgedragen die voldoet aan de nieuwe bestuurswijze. Volgens de formateur is zoveel kwaliteit in huis dat het niet nodig is een sollicitatieprocedure op te starten.

De meest geopperde combinatie is GroenLinks, Culemborg van Nu en D66 met eventueel een vierde partij of een minderheidscoalitie. Waarbij GroenLinks benadrukt dat ze met enthousiasme toewerken naar het raadsakkoord en verwachten dat de uitkomst representatief is voor de verkiezingsuitslag. Culemborg van Nu vindt dat een wethouder een lokale binding moet hebben en door een lokale fractie moet worden voorgedragen. D66 geeft aan voorstander te zijn voor vernieuwing en dat haar kandidaat-wethouder al werkt volgens het duale systeem. Voor D66 is vooral continuïteit en een goede draagvlak in de achterban en gehele raad van belang.

GEÏRRITEERD Han Braam klinkt geïrriteerd als hij zegt zich als VVD niet te herkennen in de adviezen van de formateur en dat de inhoud hem tegenvalt. Enige verbazing ontstaat wanneer de fractieleider het heeft over GroenLinks, Culemborg van Nu, VVD en CDA als 'winnaars' van de verkiezingen. Het voorstel van Nicolien de Geus (CDA) om toch een profiel op te stellen en spelregels vast te leggen waar een wethouder moet aan voldoen, wordt breed ondersteund. De SP stelt het raar te vinden dat een wethouder aanblijft richting het nieuwe besturen. Een ander pijnpunt komt vanuit Culemborg Centraal. Machid El Boustati meent dat de wethouders niet alleen door grotere fracties moet worden geleverd. Hij vindt dat minimaal een wethouder uit de kleine partijen, volgens hem 1/3 van de raad, moet komen.

Naast de terugkoppeling is er een begin gemaakt met het vormen van de kringen voor de vijf maatschappelijke opgaven: De sociale stad, de groene stad, zorgzame stad, de ondernemende stad en de leefbare stad. De VVD is als enige fractie nog niet aangehaakt. Procesbegeleider Marije van den Berg benadrukt dat het juist nu van groot belang is voor alle fracties om ,,een stevige rol te pakken in de inhoud van het raadsakkoord, met duidelijk afspraken die van grote invloed zijn op de richting van de stad en daarmee vooral niet pas te komen als het college gaat uitvoeren en namens de hele raad aan de slag gaat".