• Burgemeester Gerdo van Grootheest, hier met Erik Bomhof, Teamchef De Waarden

    Brigitte Vergouwen

Extra capaciteit voor persoonsgerichte aanpak

Brigitte Vergouwen

CULEMBORG ,,Met een persoonsgerichte aanpak zowel aan de preventieve als aan de repressieve kant willen we het veiligheidsgevoel in Culemborg vergroten." Burgemeester Gerdo van Grootheest reageert daarmee op de uitkomst van het onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut naar de huidige aanpak van de sociale veiligheid in Culemborg.

Het onderzoek is gehouden onder inwoners en professionals. Ook zijn de criminaliteit- en veiligheidscijfers meegenomen. ,,We zijn als Culemborg op de goede weg. De sociale veiligheid is sinds 2010 verbeterd. Inwoners geven aan dat de sfeer beter is", vervolgt Van Grootheest. ,,Volgens de professionals is dit te danken aan de intensievere samenwerking tussen hulpverlening, gemeente, politie en woningcorporatie. Tegelijkertijd hebben het steeds terugkeren van jeugdoverlast, inbraken en autobranden een negatieve invloed op het veiligheidsgevoel. Dit betekent dat er nog meer een balans moet zijn tussen preventieve maatregelen en stevig aanpakken waar nodig. Daarnaast willen we graag dat er meer capaciteit wordt vrijgemaakt bij de politie, zowel op straat als in de opsporing. Jeugdagenten ervaren dat ze minder dan voorheen worden vrijgemaakt voor het leggen van contacten met jongeren op straat. Het persoonlijk kennen van jongeren is niet alleen van belang voor de preventie van overlastgevend of crimineel gedrag, maar ook voor effectieve opsporing."

HUIDIGE AANPAK ,,Onze aanpak is streng voor diegenen die zich niet aan de wet willen houden en ondermijnend gedrag vertonen. Daarnaast zetten wij ook alle mogelijke middelen in om hen, die dat willen, weer op het juiste spoor te krijgen. Dit geldt in het bijzonder voor onze jongeren. Wij willen samen met de scholen nog meer werken aan een toekomstperspectief voor alle jongeren. Wij willen maatwerk leveren. Het college stelt daarom voor aan de gemeenteraad om de komende drie jaar extra in te zetten op een persoonsgerichte aanpak die moet bijdragen aan het tegengaan van de heersende straatcultuur en het verminderen van criminaliteit en overlast. Ook willen we jongeren zo weerbaarder maken tegen crimineel- en overlast gevend gedrag. Een goed voorbeeld in ons huidig beleid is de Plus Min Mee-aanpak (PMM-aanpak) die jeugdcriminaliteit tegengaat en waarin jongeren een passende aanpak krijgen afhankelijk van de rol die zij in een groep hebben. Ook de Diamanttraining waarin jongeren hun talenten ontwikkelen, draagt bij aan het vergroten van de sociale veiligheid. De PMM-aanpak moeten we borgen. De Diamanttraining is nu gericht op jongeren met een islamitische achtergrond. Dit moeten we uitbreiden naar alle jongeren. Hiervoor hebben we extra capaciteit nodig."

SCHOLEN Fouad Sidali, wethouder jeugd: ,,In 2014 kreeg jeugd een aparte paragraaf in het regeerakkoord. Sindsdien zijn er al veel goede dingen gebeurd, maar los van elkaar. Om maatwerk te leveren moeten we kijken naar wat een persoon nodig heeft. Er is nu wel overleg tussen de verschillende instanties, maar dat is als er al iets aan de hand is. Wij willen overleg voordat een jongere in de problemen komt door direct te reageren op signalen die hieraan ten grondslag kunnen liggen. Een persoonsgerichte aanpak op jongere leeftijd. Scholen krijgen in deze aanpak een signaleringsrol. Jongeren veranderen steeds. Ze worden slimmer en zoeken de grenzen van de wet op. Zij zijn constant in beweging en instanties zullen moeten mee bewegen. Ouders zijn onmisbaar in de aanpak met maatwerk. Dit doen we bijvoorbeeld ook in de Jeugdzorg. Samen met professionals, ouders en de kinderen maken we een plan van aanpak."

Donderdag 15 februari bespreekt de raad de resultaten van het onderzoek.