• Reddingsbrigade Culemborg

Extra steun voor bestuur zwembad de Waterlinie

CULEMBORG Het bestuur van Stichting Zwembad Culemborg (SZC) heeft het college van B en W van de gemeente Culemborg verzocht om extra subsidie te verlenen om een interimmanager aan te stellen. SZC exploiteert zwembad De Waterlinie. Het college stelt de gemeenteraad voor om het verzoek van SZC te honoreren. De interimmanager wordt aangesteld om de bedrijfsvoering van het zwembad te verbeteren. De noodzaak hiervan bleek uit een recent verschenen rapport dat in opdracht van het college is opgesteld. Daarnaast stelt het college voor aan de raad om een scenariostudie uit te voeren om te komen tot een stabiele structurele exploitatie voor zwembad de Waterlinie.

In september 2018 liet het bestuur van SZC aan het college weten dat een structureel exploitatietekort is ontstaan. In overleg met het bestuur van het zwembad is besloten dat zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen over hoe dit tekort is ontstaan. Het college heeft daarom opdracht gegeven om de exploitatie en de bedrijfsvoering van zwembad De Waterlinie door een extern bureau te laten onderzoeken. Dat rapport hebben SZC en college nu ontvangen. Op basis van de bevindingen uit het onderzoek heeft het bestuur van SZC geconcludeerd dat versterking van het management nodig is. Het bestuur van SZC heeft daarop het college verzocht om de kosten van een interimmanager voor haar rekening te nemen.

Het college wil het bestuur van het zwembad ondersteunen zodat er tijd is om de basis op orde te krijgen. Daarnaast is in het rapport een aantal mogelijke exploitatiescenario's opgenomen. Het college stelt de raad voor om deze uit te werken. In dit proces worden ook de verenigingen en gebruikers betrokken.

BURGERINITIATIEF In 2015 is zwembad De Waterlinie gesticht op basis van een burgerinitiatief. Dit initiatief was cruciaal voor het behoud van een zwemvoorziening in Culemborg.

Op 28 januari wordt het onderzoeksrapport gepresenteerd aan de raad. Het raadsvoorstel wordt in de commissie van 31 januari besproken, waarna het voorstel mogelijk in de raadsvergadering van 14 februari ter besluitvorming voorligt. Alle documentatie is terug te vinden in het projectdossier zwembad De Waterlinie op de website van de gemeente (www.culemborg.nl/zwembad-de-waterlinie)