• De bestrijding van eikenprocessierups komt aan de orde in de Culemborgse gemeenteraad

    Jeroen Jumelet

Gemeenteraad 4 juli: windwinning, Goyerpark, eikenprocessierups en Avri

CULEMBORG Vanavond staan in de raadscommissievergadering de beoogde windparken in Culemborg en Houten (Goyerpark) centraal. In het vragenhalfuurtje zal de VVD bij het college informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de nieuwe manier van afval inzamelen en de situatie rondom de eikenprocessierupsen (EPR) in Culemborg.

door Tanja Moody

Besluiten worden er genomen over de kwaliteitsverbeteringen die de gemeenteraad wil doorvoeren met betrekking tot de ontwikkeling van de nog af te bouwen delen van de wijk Parijsch. De afspraken over hoe Parijsch eruit zou moeten zien, zijn vele jaren geleden gemaakt en in langdurende contracten vastgelegd. In deze tijd is er een grote behoefte om de woningvoorraad en omgeving aan te passen aan de eisen van nu. De samenstelling van de huishoudens verandert, de eisen aan duurzaamheid verandert, de invulling van onze vrije tijd verandert. De woonvisie van Culemborg sluit aan bij deze ontwikkelingen, maar de plannen van Parijsch nog niet. Indien het raadsvoorstel wordt aangenomen kan de gemeente aan de slag om de verschillende scenario's uit te werken.

Verder zijn door verschillende fracties (GroenLinks, D66 en vooral VVD) een groot aantal 'moties vreemd aan de agenda' ingediend. Indien aangenomen, kan de raad daarmee een uitspraak doen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Een motie kan een wens, een verzoek of een opdracht aan het college zijn. Vanavond gaat het onder andere over de behoefte aan meer grip en transparantie op de gemeenschappelijke regelingen (GR) en de informatievoorziening vanuit het college naar de raad toe. Ook de hoogte van het budget vanuit het Rijk dat de gemeente Culemborg jaarlijks ontvangt (en deel wordt van de meicirculaire) heeft aandacht van de raad. D66 vindt dat te rigide wordt vastgehouden aan een klassieke rekenmethode.

WINDPARKEN Afgelopen woensdag was er een informatiebijeenkomst over 'Windwinning' in Culemborg. Er zijn serieuze plannen voor een tweede windpark in Culemborg. De initiatiefnemers, Eneco Wind B.V. en Vrijstad Windwinning U.A. hebben inmiddels voldoende vertrouwen in de ontwikkeling en realisatie en definitief besloten om ermee verder te gaan (conform de Windvisie Culemborg).

Verder zal het college haar zienswijze met betrekking tot windpark Goyerpark bij buurgemeente Houten indienen. Hierin staat onder andere vermeld dat inwoners van Culemborg niet gelukkig zijn met het voornemen om op die plaats een windpark te realiseren. Zij vrezen een aantasting van het vrije uitzicht richting het noorden, er is vrees voor geluidhinder en negatieve effecten op de natuur, onbegrip voor de gekozen hoogte van de turbines en vrees voor waardedaling van de woningen. Ook betrokken inwoners, stichtingen en/of verenigingen kunnen zelf ook zienswijzen indienen.