• Berry Lucas

Ingezonden: Meer aandacht voor biodiversiteit in Culemborg

De bebouwde kom van Culemborg breidt zich snel uit. Keerzijde van deze ontwikkeling is dat de lokale biodiversiteit nog verder onder druk komt te staan. Hoewel we binnen de Culemborgse gemeentegrenzen nog van mooie natuur kunnen genieten, geldt dat steeds minder voor het agrarisch gebied. Dat biedt nauwelijks nog kansen voor bloemen, vogels en vlinders. Voldoende en aantrekkelijk groen in de stad is alleen daarom al van groot belang voor plant en dier. Bovendien bieden bomen, bloemrijke bermen, plantsoenen en waterpartijen tal van voordelen voor de leefbaarheid van de woonomgeving: ze dragen bij aan woongenot, klimaatbestendigheid en gezondheid.

De bebouwde kom van Culemborg kent verrassend mooie stadsnatuur en herbergt zelfs zeldzame soorten. Zo zwemmen in onze watergangen bittervoorns en grote modderkruipers, in drassige slootbermen staan rietorchissen en er zijn waterpartijen met kamsalamanders. En vergeet al onze achtertuinen met heesters en bloemen niet, die vogels, egels, bijen en vlinders aantrekken. Er zijn volop kansen om natuur in Culemborg verder te versterken. In het afgelopen decennium zag de NVWC bij de gemeente Culemborg een wisselende inzet om die natuurwaarden in de stad in stand te houden en te verbeteren. Het verbinden van stedelijk groen met het buitengebied (groenstructuurplan), de aanleg van natuurvriendelijke oevers en niet te vaak maaien zijn belangrijke, positieve maatregelen geweest. Ook de recente aandacht voor bijen vinden we belangrijk, maar er kan meer.

In de nieuwe wijken aan de westkant van Culemborg wordt het beleven van natuur op grote billboards gepromoot als argument om nieuwe bewoners te trekken. Er liggen, juist in nieuwbouw, grote kansen om natuur, planten en dieren een goed leefgebied te geven. Maar voor versterking van de biodiversiteit is méér nodig dan alleen het aanleggen van een nogal nauw bemeten groenstructuur tussen compacte bebouwing zoals in de huidige plannen voor Parijsch3. Maak gebruik van de kennis die er is om in huizen broedende vogels en vleermuizen te helpen. In een stad met het imago van Culemborg zou natuurinclusief bouwen vanzelfsprekend moeten zijn. In de nieuwe woonwijken mogen robuust natuurvriendelijk water en ecologisch beheerd groen niet ontbreken. Hanteer daarom als gemeente met de ontwikkelende marktpartijen de checklist 'Groen bouwen'. Stimuleer het aanleggen van groene daken, benut kansen om het bedrijventerrein te vergroenen en maak braakliggende terreinen geschikt als tijdelijke natuur. Kansen te over.

Wij hopen dat na de gemeenteraadsverkiezingen een stadsbestuur aantreedt dat vol inzet op natuur en biodiversiteit in en om onze stad. We willen ook de komende jaren graag, samen met de gemeente, aan het werk voor een nóg natuurlijker Culemborg.

Natuur- en Vogelwacht Culemborg (NVWC)
Kars Veling, voorzitter