• BDU Media

INGEZONDEN Standpunt NVWC over windmolens

In de Culemborgse Courant van vorige week stond een artikel over de protesten tegen de windmolens bij de Goyerbrug in Houten. De Natuur- en Vogelwacht Culemborg (NVWC) werd daarin genoemd als een van de tegenstanders. Het is juist dat de NVWC bezwaar heeft gemaakt tegen de ontheffing die door de provincie is verleend i.v.m. de Wet natuurbescherming. We vinden dat voor de ontheffing verouderde en onjuiste gegevens zijn gebruikt. Maar in het artikel worden we ook geschaard in een groep belangenorganisaties die mordicus tegen de molens is en bereid is te procederen zelfs tot in Europa. Daarom is het goed het standpunt van de NVWC over windmolens even te nuanceren.

De NVWC ziet, zeker in het kader van de grote impact van klimaatverandering, de noodzaak van een drastische wijziging van de energievoorziening. We realiseren ons dat, zeker de eerste tijd, windmolens daar een onderdeel van kunnen zijn. We willen dat, voordat tot plaatsing wordt overgegaan, goed wordt gekeken naar de gevolgen voor beschermde en niet beschermde natuurwaarden. Dat betekent dat de eventuele schade door de aanleg maar ook van het gebruik in beeld gebracht moet worden. Als schade te verwachten is op de natuurwaarden zal naar alternatieve locaties moeten worden gezocht. Als de locatie alsnog wordt gekozen dient in ieder geval de schade verzacht (gemitigeerd) en/of gecompenseerd te worden. Na inwerking treden van de molen(s) zal de invloed op natuurwaarden enkele jaren gemonitord moeten worden door een erkend onderzoeksbureau. Als blijkt dat er toch natuurschade optreedt dan dient aanpassing aan het gebruik van de windmolen getroffen te worden.

Dit standpunt geldt voor de windmolens in Houten, maar ook voor de Culemborgse windmolens die in voorbereiding zijn.

Natuur- en Vogelwacht Culemborg

Kars Veling, voorzitter