• Een volle raadzaal met insprekers tegen het plan van windpark Goyerbrug

    Martin Monkel

Inspraak Windpark Goyerbrug

HOUTEN Tijdens het Rondetafelgesprek (RTG) van de gemeente Houten op 8 mei geven in een overvolle raadzaal 10 insprekers aan dat zij bezwaren hebben tegen de plannen voor het windpark Goyerbrug. Het overgrote deel uit scherpe en ongezouten kritiek waarbij de aanwezige raads- en commissieleden worden gewezen op hun bestuurlijke verantwoordelijkheid als het gaat om het nakomen van de zorgplicht voor alle inwoners. Slechts een oud-docent van de TU Delft is van mening dat Houten niet zonder windpark Goyerbrug kan.

Martin Monkel

INSPRAAK De RTG heeft tot doel na te gaan of alle informatie voor de besluitvorming beschikbaar is en dat deze informatie eenduidig is zodat er in het debat geen twijfels ontstaan over de herkomst en de juistheid ervan. Raads- en commissieleden kunnen daarover insprekers bevragen alsmede de betrokken wethouder. Vanwege de grote hoeveelheid insprekers over de voorgenomen 'verklaring van geen bedenkingen' heeft het college het proces gesplitst. Tijdens deze RTG worden de insprekers gehoord, terwijl op 14 mei het gesprek met de wethouder plaatsvindt. Indien de RTG van mening is dat het onderwerp naar de raad kan, vindt dat debat plaats in de vergadering van 28 mei.

KRITIEK Als het gaat om inspraak wordt gelijk de toon gezet. De aanwezigen hadden stellig de indruk dat veel meer belanghebbenden het woord konden voeren, in plaats van de nu 'geselecteerden'. Men vindt het niet fair dat tussentijds de spelregels zijn aangepast. Voorzitter Anneke Dubbink (PvdA) legt uit dat dit ,,niet gedaan is om u dwars te zitten en dat iedereen zijn/haar mening schriftelijk kan aanleveren bij de griffie''.
Vervolgens voeren diverse belanghebbenden het woord. Hun soms felle kritiek richt zich in hoofdzaak op de toetsing van de aanvraag op grond van een onjuiste normering, de wijze waarop het draagvlak voor het plan wordt 'gemeten' en niet in de laatste plaats de zorgplicht die de gemeente in dit proces niet (voldoende) nakomt.

NORMEN Door diverse sprekers wordt opgemerkt dat geluidberekeningen uitgaan van jaarlijkse gemiddelden en worden gemaakt op basis van standaard situaties. De praktijk is wezenlijk anders. ,,We zijn overgeleverd aan rekenmodellen. Is de software gevalideerd voor windmolens van 240 meter hoog? Een geluidsnorm moet de omwonenden beschermen. Nu vindt onderzoek plaats aan de hand van schattingen en wiskundige benaderingen. Omliggende landen hebben veel strengere normen'' zijn enkele van de kritiekpunten. Een inwoner uit Culemborg heeft een (test)locatie met dergelijke molens in Denemarken bezocht en is geschrokken van de geluidhinder, niet alleen in de buurt van de turbine maar ook op veel grotere afstand. Vooral het ultrasone geluid vindt hij zeer zorgelijk. ,,Een beperkte milieurapportage is een vorm van onzorgvuldig bestuur''.

DRAAGVLAK ,,Participatie betekent hier helemaal niets'' wordt door een bewoner opgemerkt. ,,Het geld voor communicatie is alleen gebruikt om de doelstelling van de gemeente te bereiken''. Een inwoner uit Wijk bij Duurstede is van mening dat er een show wordt opgevoerd. ,,Alle lessen uit het windpark Houten worden terzijde gelegd. Het onrecht dat omwonenden wordt aangedaan kan de gemeente worden aangerekend''. Veel sprekers vinden dat er naast het milieueffect ook onderzoek gedaan moet worden naar het 'bewonerseffect'. Draagvlak is volgens het collegeprogramma belangrijk, maar wat betekent dat? ,,Neem als college een standpunt in over hoe dat gemeten wordt en wie dat doet. Avonden met informatie is iets anders dan het peilen van draagvlak''.

Als laatste inspreker vertelt mevrouw Trienekens, die direct naast de Goyerbrug woont, een 'sprookje': ,,Er was eens een gemeente die goed voor haar inwoners zorgde. Iedereen was tevreden tot na de verkiezingen de standpunten veranderden. De eens zo stevige fundamenten brokkelden af en er ontstond onrust. Maar de raad van de gemeente kreeg nog één kans om de leefomgeving van de gemeente te redden………..''.