• 2017-10-10 12:44:23 DEN HAAG - De fractieleiders Alexander Pechtold (D66), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Mark Rutte (VVD) en Sybrand Buma (CDA) geven een toelichting op het regeerakkoord. Zij hebben sinds eind juni onder leiding van informateur Gerrit Zalm met elkaar onderhandeld over de vorming van een nieuw kabinet. ANP BAS CZERWINSKI

    Bas Czerwinski

Kosten gemeente hoger door regeerakkoord

CULEMBORG Terwijl in de lokale politiek van Culemborg de een in het landelijk regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en CU een versterking van de ingeslagen weg van gemeente Culemborg ziet, vreest de ander juist dat de gemeente de gaten/kloven die door het akkoord gaan ontstaan, moet oppakken.

door Brigitte Vergouwen

De partijen uit de Culemborgse coalitie zijn positief over het regeerakkoord. Han Braam, VVD: ,,Goed dat er nu na 209 dagen onderhandelen plannen zijn gemaakt om Nederland sterker te maken. Het is wel de uitkomst van de optelsom van de vier verschillende partijen. Nu is het zaak de mouwen op te stropen en doen."

Volgens Nicolien de Geus van het CDA zet het regeerakkoord ,,in op belastinghervorming waarin de lasten, vooral voor de middeninkomens en gezinnen, fors worden verlaagd. We zijn zeker ook trots op de aandacht in het akkoord voor vrijwilligers, de stad en de regio."

Rinske Noortwijk, D66: ,,Een akkoord waar we mee vooruit kunnen, al is het in sommige opzichten voorzichtig." Daniël Jumelet, ChristenUnie, zegt blij te zijn. ,,Een behoorlijk evenwichtig akkoord. Zo zit er voor midden- en lagere inkomens vooruitgang in. Tegenover de btw-verhoging staan maatregelen die de negatieve gevolgen opvangen."

OPPOSITIE Monica Wichgers, Culemborg van Nu, staat positief tegenover het regeerakkoord. ,,Het beleid en de begroting bieden op alle fronten verruiming, de economie zal volgens het CPB met 2% per jaar toenemen door deze lastenverlichting. Veel hangt af van verdere uitwerking." Partijen uit de oppositie zijn bezorgd. Rudi Oortwijn van GroenLinks reageert: ,,Mooi dat er een akkoord is. We hopen dat het niet is dichtgetimmerd, maar dat er ruimte is (ook voor oppositiepartijen) om het beleid bij te stellen. De wereld staat niet stil, vooral niet op het gebied van klimaatverandering."

Marinka Mulder van de PvdA spreekt haar zorgen uit over de vergroting van de kloof tussen arm en rijk: ,,De nieuwe regering heeft een goede startpositie: de economie groeit weer. Dat is te danken aan de inzet van iedereen de afgelopen jaar, ook dat van de vorige regering. Maar de kloof tussen groepen mensen wordt niet kleiner, maar worden door de voorgestelde maatregelen juist groter. Dat doet de PvdA pijn."

Thijs Heemskerk, SP, spreekt duidelijke taal ,,Dit akkoord is niet goed voor Culemborg. Zeker niet voor de 20% die het toch al moeilijk heeft om rond te komen, zoals mensen met AOW en mensen die niet kunnen werken. Er wordt keihard geld besteed aan de grotere bedrijven en niet aan de kleine bedrijven. Mensen die het moeilijkste aan een baan komen, profiteren hier niet van."

KANSEN VOOR CULEMBORG Welke kansen biedt het regeerakkoord voor Culemborg? ,,Op het gebied van duurzaamheid vinden we voor onze Culemborgse ambities een bondgenoot in deze regering. En de gemeente krijgt meer mogelijkheden om nieuwe Culemborgers te helpen met hun inburgering", aldus Mulder (PvdA). Wichgers (VVD) ziet andere kansen ,,Inzet op milieu en energietransitie, verhogen van de veiligheid, verbeteren van mobiliteit en fietsinfrastructuur, integratie, armoedebestrijding, onderwijsachterstandenbeleid, verbeteren jeugdzorg. De nadruk op het streven naar een 'open en transparante overheid' sluit goed aan bij onze filosofie."

Braam (VVD) ziet een direct voordeel door een forse belastingverlaging voor met name middeninkomens en werkenden. ,,Dat lijkt mij heel goed voor de lokale economie. Ook hebben wij met Remco Dijkstra een lokaal VVD-lid in de Tweede Kamer. De lijntjes om kansen voor Culemborg te realiseren zijn kort. Kansen zijn bijvoorbeeld een lagere eigen bijdrage bij het vaststellen mantelzorg, 276 miljoen extra voor meer wijkagenten en rechercheurs en dat de inburgering van nieuwkomers naar de gemeente komt. Ik denk dat juist een lokale en persoonlijke inburgering gezamenlijk door de gemeente en onze inwoners een warm welkom en goede inburgeringskansen geeft."

De SP is positief over verlenging van de ziektewet van 1 naar 2 jaar, verlenging van het vaderschapsverlof en de 2 miljard voor de verpleegtehuizen. Het CDA voelt zich gesteund met haar inzet op een zorgzame, duurzame en ondernemende stad waar mensen centraal staan, iedereen meetelt en zich veilig voelt. De Geus: ,,Denk aan de extra capaciteit voor de politie, de extra middelen voor voor- en vroegschoolse educatie en zorg, ruimte voor vrijwilligers en inzet op de energietransitie en een duurzame economie." In dat laatste ziet GroenLinks kansen. Oortwijn: ,,We kunnen jarenlang profiteren van de omschakeling van fossiele naar hernieuwbare energie door voorop te lopen - er zijn niet voor niets Rijkssubsidies - en door onze inwoners op te leiden in beroepen die nu al hard nodig zijn en straks nog meer."

Ook D66 richt zich op duurzaamheid. Noortwijk: ,,De bestrijding van CO2 is in het akkoord ambitieuzer dan de Europese Unie. Kolencentrales gaan dicht, aardgasnet wordt afgekoppeld. Er komt een klimaatwet, kilometerheffing voor vrachtwagens. Dit is de wind in de rug voor Culemborgs duurzaamheidsbeleid dat gericht is op lokale schone opwekking. Ook is er aandacht voor kunst en cultuur en onderwijs: ,,Er komt 80 miljoen structureel extra geld voor cultuur. Culemborg heeft een rijk cultureel aanbod en dat willen we graag zo houden. Er gaat ook meer geld naar primair en voorgezet onderwijs. Culemborg heeft een regio-functie als het gaat om onderwijs en deze impuls maakt haar positie sterker."

Ook ChristenUnie ziet kansen voor het onderwijs en duurzaamheid. Jumelet: ,,We meten het hebben van innovatie. In Culemborg hebben we voldoende potentie om te experimenteren. Met het regeerakkoord krijgen we de ruimte. Belangrijk in het akkoord is ook meer aandacht voor mantelzorg en de mogelijkheid voor asielzoekers om te werken. Werken is de beste manier om in te burgeren."

AANDACHTSPUNTEN Verschillende partijen spreken hun zorgen uit. Met name het groter worden van het verschil tussen arm en rijk en de hiermee gepaard gaande toename van kosten voor de gemeente springen eruit. Oortwijn, GroenLinks, legt uit: ,,Verhoging van btw op basisvoorzieningen als voedsel is nadelig voor juist de lage inkomens. De verschillen tussen arme en rijk worden groter. Het is goed dat middeninkomens (van modaal tot tweemaal modaal) er eindelijk op vooruit lijken te gaan, maar onnodig dat inkomens boven tweemaal modaal nog meer profiteren. Culemborg heeft relatief veel huishoudens met een laag inkomen. Schulden dreigen toe te nemen. Met ons minimabeleid proberen we armoede te verzachten. Dat gaat de gemeente steeds meer geld kosten."

Mulder, PvdA: ,,We maken ons grote zorgen over de bezuiniging op de wijkverpleegkundigen van 100 miljoen. Daar worden onze Culemborgse ouderen de dupe van. De PvdA kiest ervoor in de gemeentelijke begroting ruimte te maken dit niet te laten gebeuren. Ook vinden we de btw-verhoging schandalig. Juist Culemborgers die al moeite hebben met rondkomen worden hierdoor geraakt. Lokaal maken we daarom de keus nog sterker in te zetten op armoedebestrijding."

Heemskerk, SP: ,,Het is een stapeling van negatieve effecten voor vooral de groep kwetsbare mensen in de samenleving. Zij krijgen te maken met de BTW verhoging, maar ook met stijgende ziektekostenpremies. Er wordt ook bijna 2 miljard bezuinigd op de reguliere zorg zoals ziekenhuizen en de thuiszorg. De verschillen tussen arm en rijk nemen toe en de gemeente zal bijv. meer moeten doe het bestrijden van (kinder)armoede."

Culemborg van Nu heeft geen echte nadelige maatregelen voor Culemborg ontdekt in het regeerakkoord. Wichgers: ,,Er zijn geen grote bezuinigingen aangekondigd. Zorgpunten zijn de verhoging van de BTW en de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Daarnaast is het akkoord bijna 10% ambitieuzer dan het klimaatakkoord van Parijs. Wij maken ons zorgen over de wijze waarop dit gefinancierd zal worden en zullen ons er hard voor maken dat dit niet leidt tot lastenverzwaring voor de Culemborger."