• Tanja Moody
  • Tanja Moody

Lege tribunes bij behandeling begroting 2019

CULEMBORG Onder hoge snelheid beantwoordde het voltallige college maandag 29 oktober alle vragen van de commissie over de gemeentelijke begroting 2019. Vooral wethouder Collin Stolwijk, verantwoordelijk voor de financiën, stoof in 45 minuten bijna plichtmatig door de beantwoording heen.

door Tanja Moody

Iedere keer als een nieuwe raad wordt geïnstalleerd, begint een nieuwe cyclus en een nieuwe planning van het college. In de programmabegroting 2019 staat het beleid voor het komende jaar, wat de inkomsten zijn en hoe het college dit geld wil gaan uitgeven. Een positief besluit van de gemeenteraad op 8 november is nodig, omdat het college dan een sluitende begroting kan indienen bij Provincie Gelderland. Culemborg komt daarmee alleen onder repressief toezicht en kan dan zelfstandig blijven opereren.

Het is de verwachting dat de raad akkoord gaat met het begrotingsvoorstel, ook al waren er dozijnen vragen op vrijwel alle terreinen. Afgelopen tijd is door de raad echter hard gewerkt aan een nieuwe manier van 'sturen', die is vastgelegd in het raadsprogramma 'Ruimte voor de Stad' en 'Democratisch Akkoord'. Die vernieuwing is in deze begroting overal terug te vinden. Verder hebben begin oktober een selecte groep raadsleden met financiële achtergrond en betrokken ambtenaren samen nog een keer de cijfertjes doorgespit.

'OUDE TIJDEN' Ondanks de vernieuwingsdrift van de huidige raad, was het afgelopen maandag een toonbeeld van 'oude tijden'. Begrotingsbehandelingen worden door burgers als ingewikkeld en saai gezien, ook deze keer weer, gezien de lege tribunes. Een van de oorzaken is dat vragen niet per domein of per onderwerp worden behandeld, wat ten goede zou komen aan de transparantie en diepgang. Alle vragen worden eerst verzameld, per termijn, waarna achtereenvolgens iedere portefeuillehouder gevraagd wordt 'kort en bondig' te beantwoorden, vaak in de volgorde per gestelde vragen per fractie. Het resultaat is een brei aan informatie en een van-de-hak-op-de-tak-behandeling van (schijnbaar) willekeurige aandachtspunten in de begroting.

Zo'n commissievergadering moet daarom worden gezien als een stellingname richting 8 november. De kans dat nog structurele veranderingen komen is zeer klein, maar fracties die specifieke punten hopen te verbeteren, hebben die opties nog via het indienen van moties en amendementen. Vooral de fracties die voor de zomervakantie niet akkoord zijn gegaan met het raadsprogramma (VVD, SP) en democratisch akkoord (VVD) zullen iets willen proberen. Op 8 november is er daarom enig debat en zijn er diverse stemverklaringen te verwachten.