• Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody

Meer biodiversiteit in groenbeleid

CULEMBORG Op 17 januari is het raadsvoorstel 'Vervolg Actualisatie Groenstructuurplan Culemborg' unaniem aangenomen. Dit betekent een vervolgstap met plan van aanpak op weg naar een definitief groenstructuur beleidsplan voor Culemborg. Daarin worden het werkproces, de ambities en de opgaven voor alle (nieuwe) groen in Culemborg opgenomen.

door Tanja Moody

GroenLinks-raadslid Conny de Laat had, na de behandeling in de raadscommissie van twee weken geleden, het belang van biodiversiteit liever hoger in de prioriteitenlijst teruggevonden. Bovendien had ze het liever gekoppeld gezien aan de centrale doelstelling van het geactualiseerde groenstructuurbeleidsplan.

Wethouder Joost Reus geeft aan dat de raad destijds niet heeft aangeven het raadsdocument daarop te moeten aanpassen en wil ook recht doen aan alle opgehaalde informatie en ideeën van betrokken inwoners en partijen uit de stad uit 2016.

KOPPELING De grootste pleiter voor meer biodiversiteit binnen de gemeenteraad is, naast Conny de Laat, Rinske van Noorwijk (D66). Zij vindt het huidige accent te zwaar op planvorming liggen. Zij telt zeven beleidsstukken en stelt 'dat we genoeg weten'. Ze wil dat het hierbij blijft, zonder nieuwe (burger)participatieronde en hoopt dat snel wordt doorgegaan naar de uitvoeringsagenda.

De Laat denkt dat het besef van de urgentie voor meer biodiversiteit in 2016 nog niet zo aanwezig was. Zij wil uitdrukkelijk naar beleid met groenbehoud en -beheer waarin biodiversiteit en natuur centraal staan, waar biodiversiteit gekoppeld wordt aan historisch- en gebruiksgroen en doelen van de groenvisie worden gekoppeld aan ruimtelijke ontwikkelingen (zoals bouw en aanleg van infrastructuur en de omgevingsvisie die in ontwikkeling is). Andere fracties vragen naar de veiligheid (SP) en financiële kaders (VVD, CDA).