• Door overstort van riolen kan massale vissterfte optreden

    Martin Smaling

Nieuw rioleringsplan voor Culemborg

CULEMBORG Iedere gemeente beschikt over een gemeentelijk rioleringsplan. Hierin is beschreven hoe de gemeente omgaat met het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Het vorige plan liep van 2014-2018. In het nieuwe plan 2019-2023 wordt veel nadruk gelegd op het anticiperen op klimaatveranderingen en de robuustheid van het watersysteem. Verder komt het waterplan te vervallen en worden de laatste nog uit te voeren taken in het 'breed' rioleringsplan verwerkt.

door Tanja Moody

Afgelopen jaren is veel werk verzet. Er zijn rioleringen vervangen en een nieuw rioolbeheersysteem in gebruik genomen. Het bewaken van de grondwaterstanden heeft geleid tot beter inzicht. Er zijn diverse waterbergingen aangelegd, afvalwaterzuiveringen omgebouwd, waterplan Culemborg West is grotendeels uitgevoerd en ten slotte zijn er regelmatig reinigingen en inspecties.

In de toekomst krijgen we vaker te maken met perioden van extreme droogte of juist hevige regenval. Waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hittestress zijn onderwerpen die steeds hoger op de agenda komen te staan. De gemeentelijke zorgplicht voor de waterafvoer is binnenkort onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Binnen Regio Rivierenland wordt daarnaast samengewerkt via de Samenwerkende Netwerken Rivierenland (SNR).

In 2019-2023 wordt ruim €5,9 miljoen geïnvesteerd in vervangingen en aanpassingen, waarvan €1,5 miljoen voor maatregelen die bijdragen aan de klimaatbestendige (her)inrichting van Culemborg. Dit bedrag wordt betaald uit een speciaal hiervoor aangelegde spaarpot. In de huidige pot zit €2,8 miljoen. Aan het einde blijft daar nog €356.000 van over. Inwoners betalen rioolbelasting via de eigenarenheffing. Er wordt nog bekeken of dit overgezet kan worden in een heffing die afhangt van de hoeveelheid afvalwater dat geloosd wordt.

UITERST TEVREDEN VVD-raadslid Kees de Raad is net als iedereen in de raad 'uiterst tevreden' met het plan. Wel hamert hij erop dat er een uiterste termijn moet komen voordat de riooloverstorten definitief buiten gebruik gaan. In een laatste poging andere fracties hier in mee te nemen, dient de VVD tijdens de raadsvergadering nog geen amendement in. Vandaar zijn orde voorstel om het raadsbesluit met twee weken uit te stellen. Hoewel CC, CU en SP hem die ruimte willen geven, krijgt hij geen voet aan de grond bij de andere fracties (GL, PvdA, CvN, CDA, D66). Beter voorbereiden is het credo. De Raad: ,,Jammer dat het zo moet. We hadden graag ondersteuning gegeven."

OVERSTORTEN In Culemborg worden 7 van de 21 aanwezige riooloverstorten gecontroleerd. In 2018 is tweemaal overstorten nodig geweest. Overstorten is nodig bij hevige regenval, zodat het water uit het riool kan. Anders stroomt het terug in woningen, met alle gevolgen van dien. Extra grote bergingsbakken moeten ervoor zorgen dat alleen 'verdund' rioolwater ontsnapt en terecht komt in relatief schone slootwater, een onwenselijke situatie. Op verschillende manieren wordt stapsgewijs aan dit probleem gewerkt. Onder andere door het actief afkoppelen van de afvoer van hemelwater van het rioolwater.