• Fouad Sidali, wethouder sociaal domein van de gemeente Culemborg.

    PvdA Culemborg

Ouders grotendeels positief over jeugdzorg

CULEMBORG Over het algemeen zijn ouders zeer tevreden (rapportcijfer 8,5) over de toeleiding naar zorg door het sociaal wijkteam en over de diverse vormen van hulpverlening in Culemborg. Ouders hebben een grote behoefte om te worden "ontzorgd" door bijvoorbeeld niet zelf op zoek te moeten naar informatie, door zoveel mogelijk met vaste contactpersonen te werken en niet zelf de verbindende schakel te moeten zijn tussen verschillende instellingen en personen. Jongeren voelen zich gesteund en gezien door ondersteuning van de zorgverlener. Jeugdhulp lijkt een positieve invloed te hebben op de zelfstandigheid en maatschappelijke deelname van de onderzochte groep jongeren. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de ervaringen van ouders, kinderen en jongeren over de toeleiding naar en de kwaliteit van jeugdzorg.

Fouad Sidali, wethouder sociaal domein van de gemeente Culemborg: ,,Ik vind de resultaten uit het onderzoek zeer waardevol. Ik vind het belangrijk dat we meer aandacht voor de draagkracht van ouders met kinderen die zorg of intensieve zorg nodig hebben, zodat de ouders op de been blijven. Met ouders, steunpunt mantelzorg, scholen en zorgpartijen bespreken we de komende tijd hoe dit concreet vorm kan krijgen."

Door ouders zijn verschillende aandachtspunten geformuleerd. Het rapport is onder andere met de wijkteams, scholen, samenwerkingsverbanden, leden van de adviesraad sociaal domein en leerplicht besproken om met elkaar te leren en te verbeteren.

ZOEKMACHINE Een specifiek punt van aandacht blijft hoe ouders hun weg kunnen vinden in het beschikbare zorgaanbod. In regionaal verband is de opdracht gegeven om te komen tot een gebruikersvriendelijke zoekmachine voor zowel inwoners als professionals. Met ouders wordt actiever gekeken hoe de (veelheid) aan informatie zo goed mogelijk kan worden gepresenteerd.

Ouders hebben de wens om met vaste contactpersonen vanuit wijkteam te werken. Dat is ook het beleid van het wijkteam. Door ziekte of vertrek van medewerkers is dit helaas niet altijd te garanderen. In een dergelijk geval moet er gezorgd worden voor een goede overdracht.

Een ander aandachtspunt van ouders was de aansluiting tussen onderwijs en zorg. De eerste stappen zijn daar al in gemaakt. Zo is er sinds het schooljaar 2016/2017 een ondersteuningsteam ingesteld dat samen met ouders op zoek gaat naar passend onderwijs.

Het klantervaringsonderzoek is uitgevoerd in focusgroepen waarbij ouders met ervaring met de jeugdzorg gezamenlijk om tafel zitten om hun ervaringen te delen. Het onderling contact tussen ouders werd gewaardeerd. Er zijn in Culemborg al verschillende oudernetwerken, bijvoorbeeld rond autisme, actief. De gemeente gaat actief inzetten om de ontwikkeling van oudernetwerken te ondersteunen en te stimuleren.