• Het beleidsplan is – na toezeggingen van de verantwoordelijke wethouder Collin Stolwijk - unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

    Jord Visser

Nieuw beleidsplan 'Rondkomen in Culemborg'

CULEMBORG De gemeente Culemborg heeft sinds donderdag 17 oktober een nieuw beleidsplan 'Rondkomen in Culemborg'. Daarbij gaat het om de thema's laag inkomen en/of armoede, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Het beleidsplan geeft weer wat we weten over rondkomen in Culemborg, wat wordt gewaardeerd, waar er aandacht voor is en wat we als stad willen bereiken. Het beleidsplan is – na toezeggingen van de verantwoordelijke wethouder Collin Stolwijk - unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

door Tanja Moody

Met de nieuwe aanpak worden de 'maatschappelijke effecten' vastgesteld. Het plan geeft richting aan en is een inspiratiebron voor bewoners, ondernemers, bestuurders en andere betrokkenen uit de stad. Die gaan ermee aan de slag: enerzijds werken aan de beoogde resultaten en anderzijds het verzamelen van de juiste informatie om 'te weten of het goed gaat'. Er is vooral veel nadruk op preventie en vroegsignalering. Dat betekent tijdig zien dat het even niet lukt met rondkomen voor een inwoner, snel en goed helpen, zodat de inwoner zichzelf weer kan redden. Eigen kracht en zelfredzaamheid blijven de belangrijkste uitgangspunten. Voor de inwoners in Culemborg is een makkelijk leesbare folder 'In zes stappen grip op je geld' gemaakt.

METEN IS WETEN Margriet Kuijer (VVD) wil verduidelijking als in de folder wordt geschreven dat inwoners worden geholpen 'bij voorkeur' voor het vinden van betaald werk. Verder weet ze uit haar eigen omgeving, dat niemand deze websites kent: culemborgkanmeer.nl (website over zorg en welzijn) en schuldendebaas.nl (online schuldhulpverlening). Het nieuwe beleidsplan vindt ze nog niet effectief genoeg en ze vraagt de wethouder om over drie maanden meetbare doelstellingen en indicatoren te overleggen. ,,Meten is weten. Meten of we op de goede weg zijn vindt de VVD heel belangrijk."

JONGERENFONDS ,,Hoe treffend'', zegt Tim de Kroon (GroenLink). ,,Het is Internationale Armoededag en Culemborg werkt aan een gezamenlijke aanpak van armoede bestrijding en voorkomen.'' Hij vraagt aandacht voor een Jongerenfonds, naar voorbeeld van een proef in Utrecht. ,,Een jongerenfonds dat de schulden tijdelijk overneemt en omzet in een lening. Een budgetcoach helpt deze jongeren vervolgens op weg naar schuldenvrij. Het kost de gemeente niets en het werkt!" Volgens hem sluit het goed aan op de pilot (leenbijstand kleine schulden), die al in Culemborg is gestart om kleine schulden over te nemen en maatwerk te bieden.

LAAG INKOMEN Vervolgens merkt Thijs Heemskerk (SP) – na enige tijd afwezigheid weer terug als raadslid - op dat het stuk wel erg gaat over (de preventie) van schuldhulpverlening. Hij wil meer aandacht voor de mensen die een laag inkomen hebben en daarvan moeten rondkomen, vooral in relatie tot de nieuwe aanpak 'opgroeien in armoede'. Hij mist daarin een goede uitwerking waarbij hij de vroegsignalering centraler wil stellen. Ook wil hij net als de VVD meer cijfers en de indicatoren duidelijker benoemd hebben.

HUISUITZETTINGEN ,,Schuldhulpverlening is een intensief traject'', meent Fouad Sidali (PvdA). ,,De medewerkers van de gemeente voelen zich betrokken. Het is goed dat schuldhulpeisers helpen bij de bemiddeling, zodat mensen schuldenvrij een nieuw perspectief krijgen. Verder zijn huisuitzettingen een indringende maatregel. Volgens mij behoren die nu tot het verleden, als je aan vroegsignalering doet en alle convenanten op de juiste manier werken." Hij wil in de voorjaarsrapportage teruglezen, hoe vaak er sprake was van huisuitzettingen en of de vroegsignalering heeft geholpen. Verder denkt hij aan 'bijstand in natura': ,,Je schept rust daarmee."

ROL HUISARTSEN ,,Met dit raadsbesluit is er meer aandacht voor vroegsignalering. Via alle vormen van schuldenopbouw en bewuste risico's die mensen nemen, waardoor mensen met deze problematiek te maken krijgen. Ook baanverlies, ZZP'er-schap, ernstige ziekte, overlijden, handicaps." Ook Josefien Rooks (D66) wil goede criteria om de resultaten te kunnen meten. Ze prijst dat ze de opgehaalde informatie uit de stadsgesprekken terugvindt in het beleidsplan. Over de folder: herkent de Culemborger zich in deze folder, die via alle brievenbussen is verspreid, of is het al in de papierbak verdwenen? D66 vindt de rol van de nuldelijn en de huisartsenzorg een belangrijke schakel in de vroegsignalering.

WARM GEVOEL Culemborg van Nu krijgt een warm gevoel van het nieuwe beleidsplan. ,,Een gemeenschap die zo opkomt voor mensen die moeite hebben met rondkomen en wat voor manier ook in de problemen komen.'' Wel mist Peter Bos nog een doelgroep. ,,Mensen met lagere tot middeninkomens die de hypotheek niet meer kunnen betalen door ernstige ziekte, echtscheiding en verlies van baan. De kosten voor psychosociale problemen, kwijtschelding, schuldsanering en dergelijke zijn enorm, denkt hij. ,,Zijn deze mensen wel voldoende in beeld? Wanneer en hoe kunnen zij zich aanmelden?"

STURING Ten slotte wil het CDA nog als laatste het woord voeren. Het voorliggende stuk over rondkomen is belangrijk, maar meedoen in de samenleving is nog belangrijker. Nicolien de Geus ziet meer het totaal plaatje en vooral de sturing hierin: ,,Hoe kan je – meten is weten, daar hoort ook SMART bij – zodanig helpen dat het beleid bijdraagt aan waar we willen komen? Het plan is een mooie voorzet met dingen die we willen bereiken. Dan gaat het er ook over hoe we dat kunnen aflezen en wanneer wat het een succes vinden."

REACTIES Daniel Jumelet (ChristenUnie) herinnert de andere raadsleden eraan dat in een eerdere werksessie juist is afgesproken om het op een andere manier te doen. ,,Meer aan de hand van verhalen en casussen kijken hoe effectief het beleid in de praktijk werkt en niet via Smart.''

Wethouder Collin Stolwijk bevestigt in zijn reactie dat voor alle gevraagde doelgroepen voldoende aandacht zal zijn: ,,Iedereen kan aankloppen. We zullen wel nog moeten werken aan de bekendheid bij alle inwoners. Niet alle doelgroepen zijn scherp bij ons in beeld. Met Kleurrijk Wonen kan je afspraken maken, maar bijvoorbeeld niet met hypotheekverstrekkers.''

In de komende maanden komt een uitwerking om met alle partners (en met de stad) de 'indicatoren' af te spreken, opdat 'de manier waarop wordt gemeten, ook de doelen worden bereikt'. Hier komt hij in het eerste kwartaal op terug. Wat betreft het jongerenfonds, wil hij het bij de huidige pilot betrekken. Wat betreft bijstand in natura (was eerder geen succesvolle pilot) wil hij geen verwachtingen wekken.