• Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody

Nieuw bestemmingsplan Gelddijk en meer uit de gemeenteraad

CULEMBORG Vier 'A'-onderwerpen stonden afgelopen week op de agenda van de commissievergadering in de Schutterszaal. A-onderwerpen wil zeggen dat er mogelijk debat in de raadsvergadering kan plaatsvinden als de gemeenteraad daar behoefte aan heeft. Soms wordt de commissievergadering geïnformeerd met hulp van een (uitgebreide) informatienotitie vanuit het college. De raad hoeft daarop geen besluit te nemen.

door Tanja Moody

Er komt een nieuw bestemmingsplan Gelddijk. De maatregelen na de evaluatie van het onderzoek naar CV Parijsch worden geïmplementeerd. De raad verzocht het college onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit in Culemborg. Als laatste komen de uitgangspunten voor de Regionale Energie Strategie (RES) in de commissievergadering aan bod.

LEVENSBESTENDIGE WONINGEN Aan de Gelddijk en Otto van Reeswijk waren 27 verouderde huurwoningen gelegen. De bewoners vonden het binnenterrein niet veilig en inmiddels zijn alle huizen in het gebied afgebroken. Er komen 11 nieuwe levensbestendige woningen, waarvan 1 kangoeroewoning, en 18 eengezinswoningen. Het stenen binnengebied wordt een parkje, dat samen met de toekomstige bewoners wordt vormgegeven. Hierdoor is een nieuw bestemmingsplan nodig, waarover de raad een besluit neemt. Vanuit de commissie zijn er vragen over een vroegere bodemverontreiniging, het aantal parkeerplaatsen, klimaataanpassingen (zoals halfopen verhardingen) en laadpalen. Volgens wethouder Monica Wichgers willen veel bewoners van de Gelddijk weer terug en worden zij goed in de communicatie meegenomen door KleurrijkWonen.

EVALUATIE CV PARIJSCH Afgelopen jaar zijn de ontwikkelingen van CV Parijsch door de gemeente geëvalueerd. Zoals afgesproken wordt de commissie via een informatienotitie op de hoogte gebracht van de implementatie van de aanbevelingen. Leidraad is het rapport van Twynstra Gudde. Alleen de VVD heeft nog last van een onderbuikgevoel en twijfelt of op deze manier de controle terug te krijgen is. ,,Is dit echt wat we willen? Het is een gewetensvraag die iedereen zichzelf moet stellen,'' meent Heinrich van Doorn. Andere fracties herkennen zich niet hierin, vinden de aanpak de maximaal haalbare en dat een goede weg is ingeslagen. Wethouder Monica Wichgers reageert dat tussen partijen veel energie is ontstaan en dat 'het echt wat doet met de werkprocessen en manier van werken'. ,,Het moet rijpen en een kans krijgen."

LUCHTKWALITEIT Het college heeft op verzoek van de raad de luchtkwaliteit in Culemborg onderzocht. Die blijkt overal aan de geldende wettelijke normen te voldoen. In het algemeen zijn het wegverkeer, bedrijven en huishoudens de belangrijkste bronnen. Lokaal is de luchtkwaliteit moeilijk te beïnvloeden. De discussie in de vergadering gaat vooral over de hinder en overlast door het gebruik van houtkachels, allesbranders, houtkorven en BBQ's. Vooral mensen bewust maken en algemene voorlichting, worden als belangrijkste taken voor de gemeente gezien. Wethouder Joost Reus pleit voor lokale oplossingen en wil dat de buurt met elkaar in gesprek gaat bij problemen. Volgens hem wordt de luchtkwaliteit door maatregelen juist beter: mensen nemen de fiets, motoren van auto's worden worden beter en ook de invoering van de GVVP gaat helpen.

REGIONALE ENERGIESTRATEGIE Sinds begin 2018 werken regionale partners - overheden, private partijen en maatschappelijke organisaties - in Rivierenland samen op het gebied van de energietransitie. In de Regionale Energie Transitie (RES) wordt omschreven hoe de stuurgroep, die bestaat uit de regiogemeenten, provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, Greenport Gelderland, Alliander en VNO NCV Rivierenland, gaat samenwerken op inhoud, aanpak, organisatie en samenwerking. Alle betrokken gemeenteraden worden bij de RES betrokken: zowel over de uitgangspunten van de RES als de rol van de raden in de RES. Onlangs was er een druk bezochte regionale bijeenkomst speciaal voor commissie/raadsleden. De aanwezige fracties uit Culemborg waren goed te spreken en zien de commentaren goed verwoord in het processtuk. In aanvulling wil Bas de Jong (GroenLinks) dat er een klankbordgroep van externe deskundigen komt, die de raden kunnen raadplegen. Verantwoordelijke wethouder Joost Reus neemt de suggestie mee in de verdere uitwerking.