• Windpark Goyerbrug

Omwonenden willen uitstel besluit Windpark Goyerbrug

HOUTEN Vanavond, 1 oktober, neemt de Houtense gemeenteraad een belangrijk besluit over Windpark Goyerbrug. Omwonenden verenigd in de Actiegroep GeenWindparkGoyerbrug (= een samenwerking tussen inwoners van Wijk bij Duurstede, Cothen en Culemborg), Stichting Belangen Wijkersloot en Stichting Redichem – De Geeren vragen om de stemming over de motie van geen bedenkingen (vvgb) uit te stellen, totdat 'alle feiten op tafel liggen en raadsleden de beschikking hebben over de contra expertise'.

door Tanja Moody

Naast de vvgb voor de aangevraagde omgevingsvergunning, wordt de notitie Windfonds Goyerbrug vastgesteld. Hierin staan de kaders van de uitwerking van het op te richten fonds. Indien de raad akkoord gaat, stort de gemeente Houten in 2022 eenmalig 150.000 euro. Daarvan is 100.000 euro de maximale bijdrage van de gemeente Houten aan het windpark, de rest vloeit via de bijdrage van de initiatiefnemer Ruben Berendts weer terug in de reserves.

Daarna volgt nog een formeel besluit over de omgevingsvergunning. De initiatiefnemer kan dan de SDE+ vergunning aanvragen. De start van de bouw wordt niet eerder verwacht dan in 2022, omdat veel beroepen worden verwacht, eerst via de rechter en bij hoger beroep volgt een definitieve uitspraak door de Raad van State.

20 PARTIJEN UIT CULEMBORG DIENEN ZIENSWIJZEN IN In een eerdere fase zijn er 23 zienswijzen ingediend namens 86 verschillende partijen, waarvan 20 vanuit Culemborg. In het raadsvoorstel staat dat de 'ingediende zienswijzen geen aanleiding geven voor een fundamenteel ander conceptbesluit of fundamenteel andere verklaring van geen bedenkingen'. Wél is een nadere onderbouwing voor de stikstofdepositie in relatie tot natuur en participatie nodig en er is een voorschrift toegevoegd.

ONDUIDELIJK Volgens de drie organisaties is echter nog te veel onvoldoende duidelijk, zoals de financiële positie en haalbaarheid en daarbij de rol van de initiatiefnemer, het rapport van bureau Waardenburg, de impact op het landschap en de geluidsoverlast evenals de effecten hiervan op omwonenden. ,,Er is nog steeds geen zekerheid hoe de initiatiefnemer zijn plannen wil financieren. Komt hij daadwerkelijk met de beloofde 600-700 k€, terwijl zijn eigen financiële positie aantoonbaar ontoereikend is? Blijft de gemeente straks met een financiële strop zitten?"

LOCATIEKEUZE Ook ten aanzien van de locatiekeuze beschuldigen zij de initiatiefnemer een dubieuze rol te hebben gespeeld. Ze vragen om volledige transparantie en openheid van zaken. Verder bevat het rapport van bureau Waardenburg (volgens de groep geschreven voor en betaald door de initiatiefnemer) veel feitelijke onvolkomenheden. De omwonenden hebben via een advocaat een onafhankelijk bureau de opdracht gegeven een uitgebreid onderzoek te doen naar de impact die het park zal hebben op de natuur in de omgeving.

PROMINENT IN BEELD Sowieso zijn zij er niet blij mee dat vier windturbines prominent in beeld komen in het rivierengebied en vèr daarbuiten. Welke maatregelen zijn getroffen aan de inpasbaarheid in het landschap? Welk bedrag is uitgetrokken voor compensatie maatregelen, onder andere voor Culemborg? Zij zijn van mening dat de geluidsoverlast van deze turbines wordt gebagatelliseerd. De laatste normen binnen de geldende wetgeving zouden niet worden gevolgd. Ook hiervoor schakelt de groep een gerenommeerd bedrijf in voor een onafhankelijk geluidsonderzoek.

ENORME HAAST De groep ziet het niet zitten. Vooral 'de enorme haast waarmee de procesvoering wordt gedaan', het 'niet in overweging nemen van een normale MER procedure' en het 'ontbreken van een deugdelijk participatieplan'. Verder vinden ze de communicatie, de beantwoording van de vragen en bezwaren 'bedroevend' en lijkt het volgens hun dat kritische bewoners worden buitengesloten van deelname t.a.v. de windpark excursie. ,,Wij vragen niet om afstel van het besluit, wij vragen slechts om de eerlijke en dappere conclusie, dat een besluit van geen bedenkingen nadere informatie vraagt en nu te vroeg komt."