• Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody

Stap vooruit in de ontwikkeling van mobiliteitsplan

CULEMBORG Op donderdag 3 oktober stond het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (GVVP) op de agenda van de raadscommissie. In deze fase worden de hoofdverkeerskaarten van de belangrijkste verkeersstromen binnen Culemborg bekeken en inzichtelijk gemaakt welke schakels nog ontbreken en welke maatregelen nodig zijn om te komen tot het gewenste netwerk.

Door Tanja Moody

Geen moeilijk leesbare bijlagen deze keer, wel zeven summiere – door Royal Haskoning – uitgewerkte kaarten per vervoerstype / module. Voor de fiets, gemotoriseerd verkeer, vrachtverkeer, openbaar vervoer en parkeren rondom de binnenstad zijn de belangrijkste aders Culemborg weergegeven. Rode lijnen waar al iets is gedaan of al af is en in blauw waar aanvullende maatregelen gewenst zijn.

Het zijn 'wensbeelden'. Er is rekening gehouden met herkomst-bestemming van het verkeer, bestaande routes en gewenste routes. Het is een stap naar een toekomstbeeld van de wegenstructuur. Dit is nodig om de volgende stap in het GVVP-proces te kunnen maken. Hierna moeten keuzes worden gemaakt. Niet overal is ruimte voor alle hoofdstructuren. Krijgt de fiets dan meer belang dan de auto of juist andersom? Zijn er knelpunten tussen de verschillende stromen?

WAT GEBEURDE HIERVOOR Op 4 oktober 2018 heeft de raad ingestemd met het opstellen van een mobiliteitsplan (GVVP) voor Culemborg als onderlegger voor de nog te maken omgevingsvisie. Na afronding van fase 1 van het GVVP waarin een inventarisatie en prioritering van knelpunten heeft plaatsgevonden, is in fase 2 met de klankbordgroep en interne projectgroep gesproken over de gewenste netwerken per verkeersstroom. Tijdens een eerdere werksessie heeft de raad richting gegeven door zelf ingebrachte stellingen te bespreken en keuzes te maken.

NOG NIET DUIDELIJK Het is voor de meeste commissieleden echter nog te weinig duidelijk. Dat bleek uit de drie pagina's vol met aanvullende vragen aan de verantwoordelijke wethouder Joost Reus. Sommigen vinden dat de consequenties en de keuzes niet goed in beeld zijn gebracht, het vervolgproces niet voldoende duidelijk is en ze vragen zich af welke invloed ze er nog kunnen uitoefenen. Anderen missen echte vernieuwingen. Er zijn suggesties dat belangrijke routes nog ontbreken en de commissie wil een eigen wensbeeld voor de voetganger. Afsluitend wordt geconcludeerd dat de raadscommissie nog 'meer voeling' wil, voordat het raadsvoorstel over twee weken wordt vastgesteld.

De overzichten zijn hier te vinden: https://rhk.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c9e7cb208fa749288e0fac84fb43ca1d

Raadsvoorstel Vaststellen netwerken GVVP: https://culemborg.raadsinformatie.nl/document/7995507/1/Raadsvoorstel_Vaststellen_netwerk_GVVP