• Provincie Utrecht

Poort naar Utrecht gaat open voor Culemborg

CULEMBORG Een 'onorthodoxe aanpak en een onorthodox rapport', zo typeerde portefeuillehouder Gerdo van Grootheest het traject naar de Stadsvisie en het onderzoek naar de scenario's voor Krachtig Culemborg. De meest opvallende conclusie is dat Culemborg, dat van oudsher is geworteld in Regio Rivierenland en Provincie Gelderland, de poort wil openzetten naar regio Utrecht. Het wil de samenwerking opzoeken binnen de thema's wonen, bereikbaarheid en economie.

door Tanja Moody

Het is geen keuze tussen Rivierenland versus Utrecht, sust Van Grootheest de gemoederen in de commissie na afloop van de presentatie. ,,Als altijd is Culemborg eigenwijs en zal het gaan voor een mix. Het gaat erom slimme keuzes te maken en hoe wij het beste kunnen organiseren en faciliteren. Soms met Rivierenland, soms via Utrecht.''

Han Braam (VVD) ziet veel interessante en herkenbare opsommingen van feiten. Wel vindt hij Culemborg meer een Utrechtse stad door de vele kansen voor jongeren. Ook Machid El Boustati (CC) wil meer bij Utrecht horen. Dit vanwege de economische binding en jongeren die vaak in (regio) Utrecht zijn te vinden. Rinske van Noortwijk (D66) is blij met het rapport, dat volgens haar goed past bij het D66-verkiezingsprogramma. Ook zij denkt dat de Culemborgers de sprong over de Lek wel willen maken. Over de Noord-Zuidlijn kijkt zij niet alleen naar Utrecht maar ook naar Eindhoven. Marlon Donck (GL) puzzelt over mixen van scenario's en mist burgerkracht (2) in de mix van scenario's 3 en 4. Daniel Jumelet (CU) voorspelt een interessante, maar moeilijke discussie. Tenslotte gaat Fouad Sidali (PvdA) polstokhoogspringend over de Lek, waar hij onderwerpen als sociaal domein en veiligheid mist (die zitten al in bestaande samenwerkingen binnen Rivierenland, legt de burgemeester uit). Over twee weken worden de bestuurlijke vragen gesteld (o.a. financiën) en over vier weken wordt het voorstel in de raad behandeld.

SCENARIO'S De Stadsvisie ('wie zijn we en waar willen we naartoe') is bedoeld als een inspirerende visie en een bruikbaar document om kaders te stellen en richting te geven. De stadsvisie is tot stand gekomen met een breed participatietraject met inwoners, ondernemers en raadsleden. Krachtig Culemborg ('hoe verhouden wij ons tot de omgeving') gaat over hoe de stad zich verhoudt tot de omliggende regio's. Het moet leiden tot weloverwogen keuzes om een krachtig bestuur te behouden en te versterken. Er zijn vijf scenario's: 1) status quo (optimaliseren huidige werkwijze), 2) Right to Challenge (hogere betrokkenheid van burgers), 3) Regiostad in Rivierenland (intensivering van de huidige samenwerkingen), 4) Regiostad in regio Utrecht (intensivering regionaal werken), 5) Netwerkgemeente. In Utrecht worden kansen gezien om meer invloed uit te oefenen op de voorwaarden om woningbouw in Culemborg te realiseren. De financiële draagkracht van voorzieningen wordt vergroot uit regionale (groot Utrecht) grondexploitatie. Wel wordt bij scenario 4 gewaarschuwd dat een verdere verstedelijking het karakter van de stad Culemborg zal veranderen.