• Wim Timmermans

Raad stemt tegen beoogde stijging tarieven Avri

CULEMBORG Afgelopen tijd is er onder inwoners ophef ontstaan over de door Avri voorgestelde nieuwe tarieven per 1 januari 2019. Het amendement van CDA, VVD, CC en SP om het positieve resultaat van € 461.000,- niet aan te wenden aan de Voorziening Basispakket, maar om tot een minder grote stijging (dan beoogd) van de afvalstoffenheffing voor inwoners te komen, is donderdag 14 juni met een krappe meerderheid aangenomen. Tegen waren GL, D66, PvdA en 1 raadslid van CvN. Ook wethouder Joost Reus ontraadde het amendement.

door Tanja Moody

Op 28 juni 2018 wordt de meerjarenbegroting AVRI 2019-2022 voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de Avri ter vaststelling. De gemeenteraden van de aan het Gemeenschappelijk Regeling Avri deelnemende gemeenten (die een controlerende functie hebben) kunnen hun zienswijzen op deze documenten geven. Vanaf 1 januari 2019 start het nieuwe beleid 'Van afval naar grondstof', waarbij er overgegaan wordt naar 'omgekeerd inzamelen'.

AFVALSCHEIDING MOET LONEN De indiener van het amendement Marco van Zandwijk (CDA) licht toe dat 'afvalscheiding moet lonen'. Het risico wordt volgens hem bij de inwoners gelegd, die eenzijdig de kosten gaan dragen. Bovendien bestaat een angst dat er meer zal worden gedumpt. Kees van der Zaag (CU) stelt dat je veranderingen die een grote impact hebben zorgvuldig moet doen. Hij wil dat meer naar de interne organisatie wordt gekeken en een duidelijke communicatie strategie komt. Ook is het door het nieuwe beleid van omgekeerd inzamelen nu niet het juiste moment voor draagvlak.

Bas de Jong (GL) denkt dat de burger volgend jaar alsnog met de grote verhoging zal worden geconfronteerd. Rinske van Noortwijk (D66) meent dat de prijs niet de enige prikkel is om afval te scheiden en dat er ook andere mogelijkheden zijn.

ONGELUKKIG Wethouder Joost Reus is het ermee eens dat het omgekeerd inzamelen al veel prikkels zijn en het momentum ongelukkig is gekozen. Maar, voorafgaand aan de stemming, steunt hij het amendement niet, omdat het weerstandsvermogen van Avri als ruim onvoldoende wordt beschouwd (2%) en de duurzaamheidsdoelstellingen nog lang niet zijn gehaald. Het gaat om het behalen van doelstellingen en niet om 'zo goedkoop mogelijk'.

Verder fluctueren de grondstoffen dusdanig dat het overschot ook negatief had kunnen zijn. De gemeente loopt een risico als de middelen van Avri onvoldoende blijken om tegenvallers op te vangen.