Raadspraat: Een gezond 2015!

Dit wordt het jaar van de veranderingen voor Culemborgers die zorg en ondersteuning nodig hebben Volgens sommigen te snel en te veel. Geruststellende woorden helpen niet, want wie aangewezen is op hulp en tevreden is, wil dat het liefst zo houden. Het afgelopen jaar heeft de GroenLinksfractie veel Culemborgers gesproken. Bij sommigen zijn we thuis langs geweest. Bij een aantal instellingen hebben we stage gelopen. En natuurlijk veel gelezen, maar niets is aansprekender dan iemand te horen vertellen over zijn persoonlijke situatie. De zorgen, vragen, antwoorden en oplossingen die we kregen, hebben ons gescherpt. Het heeft ons geholpen meer inzicht te krijgen in waar de gemeente vanaf 1 januari voor staat. GroenLinks is het ermee eens dat zorgtaken van Provincie en Rijk naar gemeenten gaan. We zijn het oneens met de snelheid waarmee het kabinet tegelijkertijd bezuinigt. Helaas kunnen we daar lokaal niks tegen doen. In de gemeenteraad hebben we 'ja' gezegd tegen beleidsplannen over zorg, jeugdhulp, werk en inkomen. Daarnaast zijn, op initiatief van de GroenLinksfractie, verschillende voorstellen aangenomen. Bijvoorbeeld om de ondersteuning aan mantelzorgers beter uit te werken. Of over de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen. Een collegebevoegdheid om op onduidelijke gronden ondersteuning te weigeren, is geschrapt. Een ander voorstel geeft inwoners het recht zelf met een plan te komen om zorg en ondersteuning goedkoper of beter dan de gemeente te organiseren. De sociale veranderingen zullen alleen slagen en zelfs tot enthousiasme leiden als inwoners die dat willen de ruimte krijgen om hun eigen oplossingen te realiseren. In de loop van dit jaar moet duidelijk worden hoe Culemborgers dit recht kunnen gaan uitoefenen. Het college is in elk geval vast van plan om initiatieven van inwoners en organisaties serieus te nemen. Dat staat ook in het coalitieakkoord waar de handtekening van GroenLinks onder staat. Een goed begin is het 'Initiatievenloket' dat onlangs geopend is. De gevolgen van alle veranderingen zullen steeds duidelijker worden. Daarom hierbij het verzoek om uw ervaringen met ons te delen. Claire VaessenFractievoorzitter GroenLinks Culemborgclairevaessen@planet.nl