• Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Theo van Dam
  • Theo van Dam
  • Theo van Dam

Raadsprogramma: ruimte voor de stad

CULEMBORG 'Ruimte voor de stad' is de titel van het concept-raadsprogramma, waarvan de samenvatting afgelopen zaterdag 9 juni in Theater De Fransche School aan de stad is gepresenteerd. Liefst acht van de negen fracties hebben in de afgelopen maanden intensief met elkaar samengewerkt. In een uur durende presentatie werden alle vijf hoofdthema's behandeld. Hoewel er bij iedereen veel enthousiasme was te bespeuren, wat het voor toehoorders nog weinig concreet en oplossingen voor actuele problematiek waren niet te beluisteren.

door Tanja Moody

Dat zal wel het geval zijn in het uitgebreide raadsprogramma, verzekert Conny de Laat (GroenLinks). Dat is nog niet helemaal klaar en wordt maandag 11 juni afgerond en de definitieve versie wordt op 14 juni in de raadsvergadering gebracht. ,,In de oude politiek vormen na elke verkiezing enkele partijen een coalitie, die het programma voor de stad bepalen en de rest hangt er een beetje bij. Voor de komende jaren doen we dit met acht fracties: Culemborg Centraal, CDA, ChristenUnie, Culemborg van Nu, D66, GroenLinks, PvdA en SP." Wel blijkt op maandag dat er bij onder andere de PvdA nog behoefte is aan een betere kortetermijnprioritering met de bijbehorende financiële doorrekeningen.

DEMOCRATISCH AKKOORD In het raadsprogramma vertellen de fracties hoe zij invulling willen geven aan de opgaven die zij in de komende vier jaar voor de stad zien. Hierin is een belangrijke rol toebedeeld aan inwoners, initiatiefnemers, vrijwilligers, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Want de mensen worden steeds mondiger en willen meer invloed op het besluitvormingsproces. Van de raad vraagt dit een andere werkwijze, met een andere rol- en taakverdeling tussen raad, college en bewoners.

De raad heeft gezocht naar een manier die past bij Culemborg. Om van Culemborg een groene, leefbare, sociale, zorgzame én ondernemende stad te maken kan dat alleen samen met de stad: ruimte voor de stad. De raad zet in op lokaal beleid dat aansluit bij wat leeft in de stad: voor, door en mét de stad. In het raadsakkoord staat daarom het democratisch akkoord centraal. Hierin staat hoe zo goed mogelijk gebruik kan worden gemaakt van elkaars expertise en ervaringen, hoe ruimte wordt gegeven aan initiatieven en hoe zeggenschap onderling optimaal wordt verdeeld.

CONSENSUS Het draait in de komende raadsperiode om de vijf hoofdthema's, toegelicht door Bas de Jong (groen), Tim de Kroon (sociaal), Mischa Peters (zorgzaam), Marco van Zandwijk (leefbaar) en Daniel Jumelet (ondernemend). Op ieder gebied is vastgelegd welke onderwerpen zullen worden behandeld, waar de onderlinge verschillen en overeenkomsten tussen de fracties zijn, welke prioriteiten worden gelegd en waar de 'ruimte voor de stad' wordt gegeven.

In de achtergrond wordt onder leiding van formateur Jan Greeven stilletjes gewerkt aan de invulling van het college. Hoewel door acht (van de negen) fracties aan het akkoord is meegedacht en -geschreven, kan die uitkomst nog invloed hebben. Echter, zo vertelt Conny de Laat, ,,iedereen heeft elkaar in de afgelopen tijd veel beter leren kennen en elkaars standpunten leren begrijpen. Op deze manier kost het weliswaar meer tijd om tot een akkoord te komen, maar daarna is er meer consensus".

Inmiddels heeft de SP, die aan het akkoord heeft meegewerkt, afgelopen maandag laten weten alsnog af te haken. PvdA overlegt nog met de achterban maar verwacht aan te sluiten bij het progressieve college en Culemborg Centraal denkt nog na.