• Redichemse Waarde

Redichemse Waard: Van Waning en Sanderse blijven in gebreke

CULEMBORG In een informatienotitie van 29 april informeert het college van burgemeester en wethouders over de laatste stand van zaken met betrekking tot de Redichemse Waard. Daarin blijkt dat Van Waning en Sanderse in gebreke blijven met betrekking tot de start van het onafhankelijke onderzoek naar de kwaliteit van de plas van de Redichemse Waard (de zogenaamde nulmeting).

door Tanja Moody

Tevens is door hen nog geen voorstel gedaan voor een volgend overleg tussen de vier partijen. Een op 11 februari door Bert Sanderse overhandigd idee voor een ontwikkeling in de Redichemse Waard (uitspanning en jachthaven) is doorverwezen naar de gezamenlijke overlegtafel. Het plan was nog niet met de belangenorganisaties gedeeld.

PILOT In de tussentijd krijgt de Redichemse Waard een steeds grotere plek bij het Rijk. Op 6 maart stond het thema 'diepe plassen' op de agenda van de commissie Milieu van de Tweede Kamer. Rinske van Noortwijk (D66 Culemborg) was erbij en is erg blij met het resultaat. ,,De Redichemse Waard wordt één van de vijf diepe plassen waar het ministerie diepgaand onderzoek gaat doen als pilot. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) gaat het landelijk beleid rond slibstort tegen het licht houden. Lange tijd werden zandafgravingen verondiept met licht verontreinigde slib en grond. Dit is lucratieve business. Inmiddels komt het merendeel van dit vervuilde materiaal uit het buitenland. De weerstand vanuit de maatschappij neemt toe."

Het ministerie werkt aan een vergunningplicht in plaats van een meldingsplicht, de handhaving door de hele keten wordt verbeterd en er komt een onafhankelijke meerjarenonderzoek (tot 2022) naar de ecologische waarde van diepe plassen en toetsingscriteria. Na een quick-scan bij circa 25 plassen, worden vervolgens 4 à 5 plassen geselecteerd voor een diepteonderzoek. Het ministerie heeft bevestigd dat de Redichemse Waard deel uitmaakt van het onderzoek.

OPRUIMEN Nu de winter voorbij is, is het toegangshek door de gemeente Culemborg geopend. De gemeente en het Collectief Redichemse Waard willen dat het hek het hele jaar door open is voor wandelaars. Echter, de eigenaar sluit het hek in de winter, om 'ongewenste' situaties te voorkomen. De gemeente gaat zijn rol als erfpachter invullen en (ook in de winterperiode) achtergelaten afval periodiek opruimen en andere ongewenste situaties proberen te vermijden.

NATUUR Het gebied heeft de functie 'natuur'. Er zijn gesprekken gaande met de agrarische gebruikers over hun ambities. Met name over de gewaskeuze (gras, maïs, anderszins) in relatie tot de bedrijfsvoering. Verder heeft Rijkswaterstaat in het kader van project Stroomlijn een aantal bomen en struiken gepland. Helaas is deze beplanting doodgegaan. De gemeente heeft geld van Rijkswaterstaat gekregen om nogmaals (eenmalig) te kunnen herplanten. Dit gebeurt in het najaar 2019 in overleg met betrokken inwoners en op grond van lokale dossierkennis. Het streven is een goede balans van de natuur-, landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische en recreatieve waarden.