Regels voor riolering opgesteld

CULEMBORG De gemeente is verantwoordelijk voor een goede werking van het openbaar riool. De bewoner is verantwoordelijk voor het gedeelte van het riool op zijn perceel tot aan het aansluitpunt op het gemeentelijk riool. Om deze verhouding vast te leggen, heeft het college van B en W van de gemeente Culemborg een rioolaansluitverordening opgesteld.

Voor de aansluiting op de riolering of de wijziging daarvan is voortaan een vergunning nodig. Aan het verlenen van deze vergunning worden voorwaarden gesteld, onder andere over de te gebruiken materialen en de wijze van aansluiting op het hoofdriool.

Verder wordt er voortaan een duidelijke scheiding aangebracht tussen de afvoerleiding van de bewoner en het openbaar riool. Bewoners moeten verstoppingen op eigen terrein zelf (laten) verhelpen, de gemeente is verantwoordelijk voor het oplossen van verstoppingen in het openbaar riool. Als blijkt dat een verstopping in het gemeentelijk riool is veroorzaakt door een bewoner, verhaalt de gemeente de kosten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er veel vet of schoonmaakdoekjes door de afvoer zijn gespoeld.

Het college van B en W legt binnenkort een voorstel aan de gemeenteraad van Culemborg voor waarin gevraagd wordt de rioolaansluitverordening vast te stellen.