• Theo van Dam

Sluiting zwembad De Waterlinie lijkt onvermijdelijk

CULEMBORG Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de subsidie aan Stichting Zwembad Culemborg (SZC) in 2020 te beëindigen. Volgens het college lijkt sluiting van zwembad De Waterlinie onvermijdelijk. De raadscommissie bespreekt het voorstel op 6 juni. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in de raadsvergadering op 20 juni een besluit over het voorstel.

door Tanja Moody

Het college beseft dat stopzetten van de subsidie grote gevolgen heeft voor gebruikers, medewerkers en inwoners. Daarom stelt het voor om het zwembad een bepaalde tijd financieel te blijven steunen. Concreet gaat het om maximaal € 500.000 (dat is inclusief de bijdrage die voor 2020 gereserveerd is). Zo is er ruimte voor SCZ om de exploitatie af te bouwen (uiterlijk 1 juli 2020). Het geeft de gebruikers en het bestuur van SZC ook enige tijd om de gevolgen zoveel mogelijk op te vangen.

GESCHIEDENIS In 2013 moest de gemeente Culemborg drastisch bezuinigen. Van de toenmalige gemeenteraad mocht een zwemvoorziening nog maximaal circa 270.000 euro per jaar aan gemeenschapsgeld kosten. Onvoldoende om het oude zwembad open te houden, waarna de raad besloot het te sluiten. Er kwam een levendige discussie op gang over een nieuwe eigen zwemvoorziening. Uiteindelijk bleef één plan overeind, dat van een groep gebruikers die zijn verenigd in stichting SZC. Het innovatieve plan werd door de raad goedgekeurd, ondanks de vele kritiek en waarschuwingen.

Zwembad De Waterlinie heeft haar deuren geopend in januari 2016. SZC is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De gemeente heeft alleen een subsidierelatie en staat garant voor de hypotheek. Uit een tussenevaluatie in 2017 bleek dat de aanloop beter had gekund. SZC draait ondanks de jaarlijkse subsidie en inkomsten uit zwemlessen, kaart- en abonnementenverkoop elk jaar een verlies. Dat was de reden voor het college om eind 2018 de exploitatie te onderzoeken. Begin 2019 is onderzoek gedaan naar toekomstbestendige scenario's.

De conclusie is dat in geen van de onderzochte scenario's het zwembad kan openblijven binnen het gestelde maximum subsidiebedrag. Voor elk scenario is jaarlijks ongeveer € 200.000 extra nodig, bovenop de subsidie van € 278.000 die het zwembad elk jaar krijgt (in totaal tussen 450.000 en 520.000 euro en afhankelijk van het scenario). Het college voelt de wens om de zwemvoorziening te behouden, maar ziet gezien de financiële situatie van de gemeente geen mogelijkheden om dit extra geld de komende jaren beschikbaar te stellen.

TE OPTIMISTISCH Uit de analyses blijkt dat vooral de kosten voor onderhoud en personeelskosten de redenen zijn van de budgettaire overschrijdingen. De hogere onderhoudskosten zijn deels toe te schrijven aan de gemaakte keuzes tijdens de bouw en inrichting (innovatieve middelen), maar ook omdat het onderhoud is begroot op 'in de adviespraktijk gangbare prognoses', achteraf te optimistisch ten opzichte van een normale exploitatiepraktijk. Verder zijn vanaf het begin veel te weinig vrijwilligers (waar zwaar was op ingezet) en moet SZC volgens de cao betaalde krachten inhuren, als er sprake is van arbeidsverdringing.

ONRUST VVD-raadslid Han Braam zag zich geroepen toelichting te geven via Facebook, na de onrust van vorige week. Hij vindt dat het burgerinitiatief een allerlaatste kans verdient en hoopt dat er alsnog een mogelijkheid wordt gevonden. Marco van Zandwijk (CDA) reageert net zo uitgebreid, maar vraagt zich af 'hoe dan'. Toen hij in 2013 in Culemborg is gaan wonen, had het zwembaddossier zijn grote interesse. ,,Het spreekwoord van zachte heelmeesters lijkt direct van toepassing op de ontstane financiële situatie rondom het zwembad. In 2014 was mij al duidelijk dat in Nederland geen enkele zwembad kan draaien met maximaal 300.000 euro subsidie." Binnen de huidige gemeenteraad is momenteel geen meerderheid te vinden voor een hoger dan in het 2014 afgesproken jaarlijks subsidiebedrag.