• De Fransche School is een van de monumenten waarvoor subsidie vrijkomt

    Martin Smaling

Subsidie voor bijdrage kosten onderhoud monumenten

CULEMBORG De gemeente Culemborg ontvangt ruim 62.000 euro subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als bijdrage in de onderhoudskosten van De Fransche School, de Binnenpoort en molen De Hoop.

De subsidie is gebaseerd op een zogeheten Periodiek InstandhoudingsPlan (PIP). Daarin staat voor een periode van zes jaar per rijksmonument het voorgenomen planmatig onderhoud inclusief een begroting. Voor de drie genoemde rijksmonumenten heeft de gemeente de PIP's op laten stellen door de Monumentenwacht Gelderland. Het subsidiebedrag bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van 3% van de herbouwwaarde van het monument.

De gemeente Culemborg hecht veel waarde aan het in stand houden van de vele monumenten die de stad rijk is. Zij bepalen het karakter van de Culemborgse binnenstad. Monica Wichgers, wethouder Cultureel Erfgoed van de gemeente Culemborg: ,,Ik ben blij met deze impuls die een bijdrage kan leveren aan het in stand houden van de gebouwen die voor de historische binnenstad zo beeldbepalend zijn."

Tijdens Open Monumentendag zijn er op 8 en 9 september 2018 weer vele monumenten te bezoeken. www.openmonumentendagculemborg.nl

SIM-REGELING OOK VOOR VOONHUISMONUMENTEN

De subsidie die Culemborg nu krijgt, is in het kader van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). De SIM-regeling is nu nog voor niet-woonhuismonumenten. Vanaf 1 januari 2019 kunnen ook eigenaren van (rijks)woonhuismonumenten op grond van de SIM-regeling subsidie aanvragen. De fiscale aftrekregeling die nu nog geldt, houdt per 1 januari 2019 op te bestaan. Het bedrag dat met de fiscale aftrek gemoeid is (circa 57 miljoen euro per jaar) blijft gereserveerd voor monumentenzorg. Daarvan gaat 17 miljoen euro naar de categorie kanjermonumenten, de rest naar de SIM-regeling.

MONUMENTENBEZOEK IN TREK BIJ NEDERLANDERS Nederlanders staan bijzonder positief tegenover monumenten. Maar liefst 84 procent vindt het belangrijk dat monumenten behouden worden. Het vergroot de aantrekkelijkheid van het dorp of de stad. Men staat er dan ook positief tegenover dat de overheid geld besteedt aan het behoud van monumenten. Maar monumenten zouden eigenlijk beter herkenbaar en vaker open moeten zijn. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal Restauratiefonds.