't Blèf Kuilenbûrgs

We hebbe al ruim 17 milj. minse in ons landjie, tewijl Juliana in 1950 al zee daddet me 10 miljoen meer dan vol was hierzo ( ze drài deràge ôm in der kis in de karrek in Dellef mûr da hellep ôknie)

Ik keek wéér is nûr de kaort die'k vumme verjaordag kreeg van An en Ries. Neeje, gin gewone mûr 'n fotokaort vammenàge Leliestraot vroeger, toen de hûssies pas gebouwd waore (1920?) emme vaoder en moeder ôk 'n sleutel krege. Me vaoder stût ôp de foto me Henny (die toen 2 jaor was) nûrret vogeltie te kijke. Me vaoder en moeder kwamme ût 'n hûssie in de Presstraot me 1 slaopkaomertie en toen krege ze inens 'n kesteel me 3 grote slaopkaomers' Toenk in 2002 noggis in zo'n hûssie môch kijke- en de grutste slaopkaomer in ging - doggik da'k innen klerekas stapte, zó klàn. En in da hûssie wunde we messe twaolleve. En gezelleg.

De ôngeëvenaorde fotograof Hannah mok ôngelofelek aparte foto's!! (2 ûtroeptèkens werd) En daddoesse avvas veur awwe '700 Jaor Stadsrechte' viere. Ze gû 'Kuilenbûrregers' ôppet petret zette ejje kannie gelove wasse daorvan mok, da mújje meemaoke. Ik kek ôk dáorôm al ût nûr de feeste mûr… ers de 'blues' over 2 wèke.

Nou kree'k 'n tillefoontjie vamme enerzjie-bedrijf: "waarom dat ik was weggegaan naar een ander?" Ik zee verbaos 'da'k heulemaol nie was weggegaon en sins maort al bij hullie was' Der klopte gin ene mallemoer van want hij kon ginens zien nûr wellek bedrijf daktan 'overgestap' zouw zijn(!) Nao daoge zaggik de rèkening en naom vamme 'nàje energiebedrijf' duzzik bedeen vinneg belle mûr 'n môkkeltie zee da'k wel dègelek me digitaole hantèkening ha gezet in juni. Ik wis zéker da'k in juni niemand aon de deur ha gehad en zéker narreges veur ha getèkend (nog helder zat imme kop) Da's nou wéér zo'n 'foutjie waor dajje de vinger nie ôp kan legge' net as mette grijze container (4x ofrèkene veur3x de bak buite zette) want me bezwaorschrif hollep ôk DIT jaor wéér nie. Getfer, daddet 'waorôm' nou nie is ûttezeuke? Mûr, nou bink weer trug bij me ouwe 'gas en lich' ennog 2 tientjies goeiekoper ôk, ze betaole me boete emme dure tillefoonrèkening nûr hullie. Zukke dinge mutteze 'n oud mins nie ût lûtte zeuke want der is gin praote aon, 't digitaole heddons overgenome.

En daddet ziekefons weer duurder wordt witjie ôk al?Tewijl ze zóveul pegels in kas hebbe? Net as de pesjoenfonze?

En Frank? Die zee: "t wordt frisser"

En diet heet wil hebben kan nûr Itaolië want daor izzet 44 graode!

Els