't Blèf Kuilenbûrgs

Ah, Sunterklaos he groot succes gehad in de Elizabethhof en hai wis hoe dak hiette. Mooie Sint(noot ôm woorde verlège) messe Zwarte Piete die ech zwart waore en prachtege pakke aonhadde. Ik kreeg 'n handjie pèperneute en schûmpies ômdak so braof was gewis en hai ha ôk al mette karsman geprût dieter aon leg te kômme, zeetie… Ôp sunterklaos-ôchend zattik mette buuvrouw al vroeg aon de koffie me dikke speukelaos, ik viet de gitaor emme hebbe alles gezônge watter mûr in onze kop schoot, onze dag begon al goed ômda iedere dag 'n feessie werd is.TV gavvet mooie spektaokel ôppet Binnehof, dappere Gijs Tuinman die geëerd wier veur zen moed en kammeraodschap in de oorlog, daddee me wat, die moed van die jônges. Aont 'sprookie' vannet Binnehof hebbeme sôms behoefte ômdaddet in de res van de wèreld ellende is. Mûr ik doch ôk aon de jônges die in Indië gevôchte hebbe, waddis veur hullie oot gedaon? Da bink fergète zeker?Nou teuge de karsemes kômme de herinneringe weer starreker bijmme nûr bove dan anders. Vroeger, natte jasse en lèrze in de gang tûs want altijd leeter sneu. Mûr ik wit ôknog de kouwe keuke waor dajje ston te vernikkele azzie de vaot mos wasse en das teugeswoordeg wel anders. 't Klàne keukentjie in de Lelie- waor de blômme dik ôp de ruite stonde- waorie je kont niet kon kere deur de staopels vieze borde, schaole en panne die ôp de grond moste staon ômdatter gin plek was veur 'n toffeltie….Dan ers spoele mette kouwe kraon ennen grote pan waoter ôppet gas ômmet of te wasse, me stukke Sunlightseep in de klopper en de vaotekwas…me vonde da heul gewoon. Mujje nóu is kijke….Ondanks alle temptaosie rond Bram Mosc. muk toch bewondering vurrem hebbe. Khoordenem zó graog dibbeteere in de rechzaol en deurdochte slimmegheidjies rondstrooije. Nou hettie de heule reut teugenem, behalleve Goor en minse die nie teuge geroddel kanne. En belasting…laoteme 't daor mûr nie over hebbe .Veurge wèk zaggik 't boek 'Onkruid' (deur Bram) bai de homeopaoth legge en vroeg ofdakket môch lene en dammôch. Alles ôppen rijchie zó knap geschrève en…ik hóórdenem praote. En al die achterklap over iedereen ôppet nieuws daor worrie toch gek fan? Laoteme allemaol nou ers is nûr onzàge kijke- dan hebbe me warrek sat, ik teminste wel -mûr de mediao tetter mûr deur! v.Rompuy kreg meer dan 3 ton wachgeld en das fijn vurrem, of nie soms? En de 7 banke die' investere in kernwaopens' dassalle wel leugentjies zijn. Ze zalle bés wel belegge in vrede diemme allemaol zo hard nodeg hebbe en graog wille!Ennet artikeltie over de 'straatnamen' mokte mijn nedereg: awwe nou gewete hadde datte brandwèr gin tômtômmechie het dan hakket veurege wèk aon Sunterklaos kanne vraoge veur hullie. De 'bezwaorschrif-tijd' was ômstreeks de vekansies, hectische tijd veur iedereen hé! Enne …ôp 'n beslissing kan toch altijd truggekômme worde? Want waor stû geschreve datta lèvensgevaorlek is? Kômop nou hé. Duzzik blef hoop houwe ….Frank haddet over de kou: "warm ingeduffeld zal het toch aangenaam zijn"En dawwazzet!Els