• Archief BDUmedia

Voldoening en waardering belangrijk voor vrijwilligers in zorg- en welzijn

CULEMBORG Actief zijn in de zorg- en welzijnsector geeft voldoening, omdat je iets voor anderen kunt betekenen. Dat is de belangrijkste reden waarom Culemborgse vrijwilligers in die sector werken blijkt uit het jaarlijkse Wmo-cliëntervaringsonderzoek. De gemeente Culemborg hield het onderzoek dit jaar onder vrijwilligers in de zorg- en welzijnssector in Culemborg. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport gebruiken de gemeente, ElkWelzijn en de vrijwilligersorganisaties om de ondersteuning en werving te verbeteren.

Vrijwilligers geven aan dat er bij werving duidelijkheid moet zijn over de inhoud van het vrijwilligerswerk en wat er van vrijwilligers wordt verwacht en dat er persoonlijke aandacht is. Een goed intakegesprek is hierbij een belangrijke start. Om het vrijwilligerswerk goed te blijven doen, moeten vrijwilligers voldoening kunnen halen uit het werk en het leuk vinden. Ze moeten het gevoel hebben gewaardeerd te worden voor wat ze doen. Ook een goede gezondheid is van belang om het vrijwilligerswerk te kunnen blijven doen.

BEHOEFTE AAN ONDERSTEUNING Als vrijwilligers door hun vrijwilligerswerk met een probleem komen te zitten, weet 97 procent waar zij terecht kunnen voor ondersteuning, 75 procent ontvangt ondersteuning. Het gaat vooral om ondersteuning van collega's, door het uitwisselen van ervaringen, maar ook om praktische begeleiding of cursussen/trainingen. Meestal komt de ondersteuning van de organisaties waar de vrijwilliger werkt. In 10 procent van de gevallen wordt praktische begeleiding, ondersteuning en cursussen afgenomen via het VIP/ElkWelzijn. Uit het onderzoek blijkt dat jongere vrijwilligers meer behoefte hebben aan ondersteuning dan vrijwilligers ouder dan 65. Bij het bieden van ondersteuning is het van belang aan te sluiten bij de behoeften van de doelgroep. Ook is het van belang om eventuele problemen waar vrijwilligers tegenaan lopen in een vroeg stadium te onderkennen en aan te pakken. Een aanbeveling uit het onderzoek is te zorgen voor een open kanaal dat vrijwilligers kunnen gebruiken om ervaringen of problemen bespreekbaar te maken.

WERVING Veel van de vrijwilligers in de zorg- en welzijnssector is op leeftijd of begint op leeftijd te raken. Gezien de toenemende vraag naar vrijwilligers in deze participatiesamenleving, is het belangrijk nu actief te starten met het werven van nieuwe vrijwilligers om een tekort te voorkomen. Veel vrijwilligers worden geworven via informele contacten. Vooral de wat jongere vrijwilligers vinden relatief vaker via het VIP/ElkWelzijn een passende vrijwilligersplek. Bij de werving moet aandacht zijn voor de opleiding, begeleiding en voorbereiding van vrijwilliger en dat ze, eventueel samen met professionals, ervaringen met specifieke doelgroepen kunnen uitwisselen.

Het rapport staat op de website van de gemeente: https://www.culemborg.nl/Wonen%20en%20leven/Zorg%20en%20welzijn/Onderzoek%20vrijwilligers%20in%20zorg%20en%20welzijnsector