• Waarnemend griffier Jules Vullings wordt gefeliciteerd na het afnemen van de eed.

    Tanja Moody

'Wat heeft gewone Culemborger aan samenwerking met Utrecht?'

CULEMBORG Met alle gebeurtenissen van de afgelopen dagen nog vers in het geheugen vergaderde de gemeenteraad gisteren in een licht bedrukte stemming over het verlengen van diverse meerjarenplannen. Ook werd gesproken over de Stadvisie en Krachtig Culemborg. 

door Tanja Moody

In de stadszaal geeft burgemeester Gerdo van Grootheest een toelichting op de ontwikkeling van het nieuwe meerjarenbeleids- en veiligheidsplan door de Politie Oost-Nederland. In 2018 zijn in alle 76 gemeenten de lokale prioriteiten opgehaald met het doel deze in het meerjarenplan te verwerken. De belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn: kwetsbare personen, ondermijning, cybercrime/gedigitaliseerde criminaliteit en informatie gestuurd werken. Volgens de burgemeester vullen de prioriteiten van de verschillende eenheden (nationaal, politie Oost-Nederland, team de Waarden en lokaal) elkaar goed aan. Tevens blijft er ruimte voor Culemborg-specifieke onderwerpen, zoals verkeersveiligheid.

UTRECHTSE WONINGMARKT Bij de bestuurlijke vragen over Krachtig Culemborg en de Stadsvisie draait het vooral om de vraag wat de 'gewone Culemborger er aan heeft' om een samenwerking met Utrecht te zoeken op de gebieden economie, bereikbaarheid en wonen. Veel inwoners in Culemborg zijn qua werk gericht op het noorden, richting Utrecht, Amsterdam of Den Haag. Het is cruciaal dat de A2 en trein goed zijn geregeld. Maar het steekt de burgemeester dat Culemborg niet aan tafel zit om mee te praten over de inrichting. Ook niet bij de ontwikkeling van de Utrechtse woningmarkt. Thema's die ook hier van belang zijn.

RIOLERINGSPLAN In de burgerzaal kwam het rioleringsplan ter sprake. Ook hier is sprake van een nieuw meerjarenplan 2019-2023. In het nieuwe plan ligt naast de afvoer van afvalwater, de nadruk vooral op klimaatadaptatie en een robuust watersysteem. In het plan wordt invulling gegeven aan de drie zorgplichten: stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Tenslotte is het beleidsplan voor internationale duurzame ontwikkeling aan verlenging toe.

De gemeente Culemborg stelt jaarlijks 30.000 euro ter beschikking aan Culemborgse initiatieven ter ondersteuning van internationale projecten. Daarmee draagt de gemeente bij aan internationale ontwikkeling en wordt de bewustwording over dit onderwerp in de Culemborgse samenleving gestimuleerd.

Tijdens de raadsvergadering sprak een burger over zijn communicatieproblemen met de AVRI en Raad van State met betrekking tot het plaatsen van de nieuwe afvalcontainers. Ook werd de waarnemend griffier (Jules Vullings) benoemd in verband met de tijdelijke afwezigheid van de raadsgriffier tot en met april 2019. De griffier is de persoon, die burgers kunnen benaderen als ze contact met de gemeenteraad willen.