• Koen Suyk

Windenergie in Culemborg

CULEMBORG Het college van B&W van de gemeente Culemborg heeft op 4 april de ontwerp-Windvisie vastgesteld. Hierin beschrijft het college de voorwaarden waaronder nieuwe windmolens in Culemborg mogelijk zijn en waar ruimte is voor nieuwe windmolens. Wethouder Joost Reus: ,,We willen als Culemborg energieneutraal worden, dat wil zeggen dat we evenveel energie opwekken als dat we gebruiken. Hiervoor moeten we alles uit de kast halen. Windenergie is een belangrijk middel om deze ambitie te halen."

In de ontwerp-Windvisie wordt ingegaan op thema's als geluidhinder, slagschaduw, laagvliegroutes en natuur en landschap. Bijzonder aan de ontwerp-Windvisie is dat het college van B&W draagvlak en burgerparticipatie centraal stelt. Volgens het college moet er sprake zijn van een eerlijke verdeling van lusten en lasten waardoor het draagvlak voor windenergie toeneemt. Daarnaast is het college van B&W van mening dat inwoners van Culemborg voor minimaal 50 % eigenaar moeten kunnen worden van nieuwe windmolens.

De ontwerp-Windvisie ligt gedurende zes weken ter inzage. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad op basis van alle inspraakreacties een besluit over de definitieve Windvisie.

Overigens is er op vrijdag 14 april vanaf 20.00 uur in een door de VVD Culemborg georganiseerde bijeenkomst waarin gekeken wordt naar de mogelijkheid windmolens in de Redichemse Waard te plaatsen.