• Gemeente Culemborg
  • Gemeente Culemborg

Kiezen in Culemborg

CULEMBORG Op 21 maart vinden in 335 gemeenten in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats; zo ook in Culemborg. Met het oog hierop vindt u vanaf vandaag een nieuwe politieke rubriek in de Culemborgse Courant.

Deze rubriek gaat over wat de politieke partijen voor Culemborg willen, over Culemborgse onderwerpen, over waar u voor kunt kiezen als u straks in Culemborg in het stemhokje staat en niet in Baarn of in Katwijk. Want de lokale politiek gaat over zaken dicht bij uw huis; over de inrichting van Culemborgse straten, over de manier waarop sociale voorzieningen in Culemborg worden uitgevoerd, over uw gevoel van veiligheid in Culemborg. Tot 21 maart in totaal vijf afleveringen met vijf keer een stelling of een thema en van iedere Culemborgse partij één reactie.

Deze en andere stellingen vindt u in februari terug in de kieswijzer www.CulemborgKiest.nl

De gemeenten krijgen de laatste jaren steeds meer taken en de samenleving wordt steeds ingewikkelder. Veel omliggende gemeenten kiezen er de laatste jaren voor om verregaand te gaan samenwerken of te gaan fuseren. Ook de gemeente Culemborg onderzoekt hoe men verder wil; moeten we nog meer samen gaan werken met andere gemeenten of zelfs samen gaan besturen en een nieuwe gemeente gaan vormen?

Vandaag de stelling:

"De gemeente Culemborg moet ambtelijk en bestuurlijk zoveel mogelijk zelfstandig blijven"

CDA

Ja. Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente goede dienstverlening biedt, dat deze zo dichtbij en laagdrempelig mogelijk is en dat de Culemborgse identiteit wordt gekoesterd. Met de uitbreiding van gemeentelijke taken, opgaven als de energietransitie en het aantrekken van bedrijven voor werkgelegenheid is samenwerking met andere gemeenten essentieel om kwalitatief goede dienstverlening te blijven bieden. 

VVD

De VVD zegt hierop volmondig 'Ja'. Samenwerking met andere gemeenten is van groot belang, maar alleen als een zelfstandige gemeente behoudt de Vrijstad Culemborg haar eigenzinnigheid. Samenwerken betekent voor de VVD namelijk niet samengaan. De VVD staat voor een zelfstandige gemeente Culemborg die dichtbij haar inwoners staat en samenwerkt waar dat nodig is. Wij gaan voor 1zelfstandigculemborg!

GroenLinks

Bij GroenLinks staat goede dienstverlening aan inwoners voorop. Wij willen een sterke gemeente die in staat is om onze ambities op duurzaamheid, gelijke kansen en leefbaarheid waar te maken. Waarbij geluisterd wordt naar én gebruik wordt gemaakt van kennis en ervaring in Culemborg. Het liefst als zelfstandig bestuur. Maar we staan open voor ambtelijke samenwerking als dit de kwaliteit echt verbetert.

D66

Ambtelijk werkt Culemborg al op veel terreinen samen. Bij de vuilophaaldienst maar ook bij Werkzaak. Vanwege de problematiek waar Culemborg mee te maken krijgt, nu en in de toekomst, is een kwalitatief goede ambtelijke ondersteuning van groot belang. Soms kun je dat beter in samenwerking met andere gemeentes doen. Bestuurlijke samenwerking is alleen van belang als dat voor alle Culemborgers ook een meerwaarde oplevert. Vooralsnog ziet D66 hier geen direct voordeel in.

PvdA

Culemborg moet een gemeente zijn die goede diensten verleent aan haar inwoners. Culemborgers moeten altijd terecht kunnen op de plek waar ze gewend zijn te komen. Of het nu voor een paspoort is of het Wmo-loket. Of we het nu hebben over Culemborg of Groot-Culemborg: onze inwoners moeten te allen tijde goed bediend worden. De ambtelijke en bestuurlijke organisatie moet daar ten dienste van staan.

CulemborgvanNu

Culemborg van Nu vindt zelfstandigheid geen doel op zich. Het bordje Culemborg zal altijd bij de ingang van onze stad blijven staan. De vraag is of onze burgemeester, ons bestuur en onze ambtenaren tegelijkertijd van andere gemeenten kunnen zijn. Belangrijk is dat u zorg, paspoort en dienstverlening dichtbij en op maat kunt krijgen. Daar kunt u bij Culemborg van Nu op rekenen.

ChristenUnie

De Culemborgse maat werkt goed voor betrokkenheid van inwoners bij de lokale democratie. Dus de bestuurlijke zelfstandigheid moet blijven. Ambtelijk wordt nu samengewerkt met veel andersoortige gemeenten in wisselende samenstellingen. Tijd om dit te herijken en te zoeken naar één andere gemeente die past bij Culemborg. Kijken we over provinciegrenzen heen, dan ligt Houten voor de hand.

SP

De SP wil dat Culemborg zelfstandig blijft en zich meer richt op Utrechtse buurgemeentes. Herindeling leidt niet tot beter bestuur of ondersteuning van inwoners. Ook de samenwerking op sociaal gebied in het Rivierenland heeft dit soort  nadelen. Democratie is niet van de beleidsmakers, maar van de bevolking. Bijv. via een referendum moeten zij het laatste woord krijgen over de toekomst van Culemborg.